Några av våra projekt

Läs mer om några av de projekt vi utfört

Ett urval av våra projekt

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Här kan du läsa om några projekt vi utfört.

Trångt och trafikerat när Stockholms tvärbana förlängs

Med 700 meter ny spårväg skulle Sickla Udde komma att bli en ny knutpunkt för lokaltrafiken vilket skulle underlätta Stockholms expansion österut.

Underhåll av vinterväg, Arjeplog

Den stora utmaningen i driftområde Arjeplog är den enorma mängden snö i kombination med vinden som gör att vägarna drevar igen.

Drift och underhåll av vatten och avlopp i Danderyds kommun

Svevia underhöll Danderyds kommuns VA-anläggningar. Detta omfattade tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kommunens ledningsnät, tryckstegrings- och avloppspumpstationer.

Anläggning dubbelspår Gamla Uppsala

2013 påbörjades arbetet med att anlägga dubbelspår längs med Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Anläggningsprojektet skedde genom tät bebyggelse och i kulturhistorisk miljö.

Svevia förberedde för nytt bostadsområde i Skogås

Svevia genomförde det förberedande arbetet och lade grunden för ett nytt bostadsområdet i Huddinge. Uppdraget omfattade lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el - , tele och belysning , anläggning för dagvatten samt lekplatser .

Tunneltvätt Södra Länken

Södra Länken spelar en viktig roll som knutpunkt mellan Essingeleden, Huddingevägen, Nynäsvägen och Värmdöleden. Den stora trafikmängden som dagligen färdas i tunnlarna smutsar ner och river upp partiklar från vägbanan.

Upprustning av Vrångö Hamn

Den tidigare hamnen på Vrångö byggdes 2004. Sedan dess har den påverkats hårt av den marina miljön som nött sönder stålkonstruktionen. Svevia fick därför i uppdrag att rusta upp hamnen.

Utbyggnad av VA-nätet på Värmdö

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö bestod från början mestadels av sommarhus. Med åren har det dock kommit att bli ett område med permanentboende området skulle därför få kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Om Svevia

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Läs mer om vilka vi är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.