Samverkan och partnering

Samverkansprojekt skapar mervärde och banar väg för aktivt klimatarbete, sunda leverantörer och säkrare arbetsplatser.

Samverkansprojekt med mervärde

Vi blir bättre tillsammans. Att driva projekt i samverkan och partnering är en
del av Svevias affärskultur och ligger i linje med Svevias värdeord – engagemang,
samarbete och ansvar.

Som specialister inom bland annat anläggning är vi en del av ett större samhällsmaskineri där samarbete är en förutsättning för att få stad och land att fungera. Lagspelet är lika viktigt när vi bygger en komplex betongkonstruktion, som när vi lägger grunden för ett norrländskt pappersbruk eller ett nytt bostadsområde. Ett nära samarbete ökar även förutsättningarna för ett aktivt och medvetet klimat- och hållbarhetsarbete.

Inom Svevia har vi gjort ett strategiskt val – vi ska växa i nära samspel med våra kunder. I våra samverkansprojekt delar vi med oss av kunskap och erfarenheter som skapar bestående värden för alla berörda parter.

Vi ser det som en samproduktion där lyhördhet, flexibilitet och öppenhet är lika betydelsefullt som effektiva arbetsmetoder, pålitliga leveranskedjor och tillgång till den senaste teknik- och materialkunskapen. Detta oavsett om vi bygger med stål, betong, trä, jord eller sten, eller skapar samhällsnytta inom ramen för ett flerårigt kontrakt för vägunderhåll.

Genom att i tidiga skeden
arbeta i samverkan kan vi minska
klimatbelastningen i projekten.”

- Anders Gustafsson, vd och koncernchef

Ett samarbete med mervärde

Svevias samverkanserbjudande handlar om att dela en projektvardag med kunderna – att dels enas kring gemensamma mål, värderingar och aktiviteter. Dels skapa en gemensam organisation där vi har samma fysiska arbetsplats och öppnar upp ”böckerna” för varandra – från projektstart, hela vägen fram till slutbesiktningen.

Ett nära samarbete skapar också förutsättningar för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Genom att i tidiga skeden arbeta i samverkan kan vi tillsammans minska klimatbelastningen i projekten. Redan i projekteringsfasen finns det mycket att vinna på att välja rätt arbetssätt, använda smarta produktionsmetoder och göra material- och konstruktionslösningar som minskar klimatbelastningen och värnar om miljön.

Med en professionell inköpsorganisation drar vi nytta av de inköpsvolymer som ett miljardföretag av vår storlek genererar. Våra leverantörer är godkända utifrån de kriterier Svevia har satt upp för ”sunda leverantörer” – bedömningar som görs utifrån allt från finansiell ställning till etiskt och socialt ansvarstagande. Efter utförd leverans utvärderar vi dessutom kvaliteten i det vi har upphandlat med avseende på bland annat leverans-, produkt- och tjänstekvalitet. Genom att arbeta tillsammans skapar vi en trygg arbetsmiljö med säkerheten i fokus. I slutänden handlar allt om att driva ett maximalt lyckat projekt.

Svevias syn på samverkan

Figur: Förutom att dela mål, ekonomi, värderingar, organisation och skapa gemensamma
aktiviteter i och runt projektet banar samverkansformen väg för ett aktivt och
medvetet klimatarbete, en starkare säkerhetskultur och sunda leverantörer.

Optimerat arbetssätt

Tillsammans med kunden ser vi till att alla arbetsflöden är avstämda utifrån de unika förutsättningar som gäller för varje projekt. Dessutom ska det finnas en inbyggd flexibilitet i utförandet för att möta oförutsedda händelser.

För att säkerställa efterlevnaden av regler, krav och kvalitet i projekten har Svevia ett komplett verksamhetssystem som stöd i arbetet. Systemet skapar en flexibilitet för utveckling där förmågan att optimera våra gemensamma arbetssätt är avgörande för ett projekts framgång.

En helhetsleverantör – från grunden

Inom Svevia ser vi också en stor kundfördel i faktumet att vi har samlat våra specialistkompetenser inom ett och samma bolag. Det är lätt att tillföra nya resurser när så krävs.

Som den helhetsleverantör Svevia är har vi den kompetens som krävs för både små och komplexa projekt. Som anläggare erbjuder vi alla arbeten inom mark, berg, grundläggning, betong och VA-arbeten samt hantering och efterbehandling av markföroreningar.

Svevia driver ett 100-tal egna bergtäkter över hela landet för leverans av närproducerad ballast. Vi har även en egen beläggnings- och utläggningsverksamhet där samtliga stationära verk drivs av fossilfria bränslen och grön el. Inom bolaget finns även en rikstäckande organisation inom vägdrift och underhåll. Vi tar bland annat fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och hyr ut trafikanordningar för att leda om trafik och skydda alla som arbetar i och runt olika projekt.

En kultur för samarbete

Men vad är det då som gör att vissa företag är bättre på samverkan än andra? Vi är övertygade om att företagskulturen är avgörande. Även om Svevia är ett av landets största entreprenadföretag värnar vi om det lilla företagets fördelar. Med snabba beslutsvägar och en platt organisation bygger vi samarbeten med trygghet och tillit från grunden. Tillsammans utvinner vi kraften och arbetsglädjen ur ett lagspel där alla arbetar för projektets bästa.

Projekt inom samverkan och partnering

Ett urval av de projekt vi utfört inom samverkan och partnering.

Hållbar vattenförsörjning i Härryda

Fast besluten att fortsatt vara en attraktiv kommun vill Härryda försäkra sig om hållbar tillväxt. Ett viktigt steg är att säkerställa hela systemet för vatten och avlopp, ett omfattande arbete i flera etapper. Totalentreprenör för det gigantiska projektet, är Svevia.

Tillsammans för ett hållbart resande på Mälarbanan

Med fler tåg och tätare avgångar vill Trafikverket undvika trängsel och förseningar, bland annat längs Mälarbanan. Längs sträckan Huvudsta – Spånga i Stockholm fick Svevia under 2019 uppgiften att påbörja ledningsomläggningar, med allt vad det innebär. Ett omfattade och utmanande arbete, som pågår i totalt fyra kommuner.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.