Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Svevia vägleds av Agenda 2030 och har prioriterat nio av de 17 globala målen som vår verksamhet bidrar till.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Svevia har prioriterat nio av de 17 globala målen som vår verksamhet bidrar till.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hälsa och välbefinnande

Ett av delmålen i Agenda 2030 handlar om att, på global nivå, halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor. Svevias affär i form av säkra och framkomliga vägar samt säkra trafikanordningar på väg bidrar till målet.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Jämställdhet

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för en hållbar utveckling. Det bidrar till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. För Svevia innebär målet arbete för ökad mångfald inom såväl ledning som inom hela bolaget.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Svevia har kollektivavtal för samtliga anställda samt en uppförandekod som omfattar både svenska och internationella leverantörer. Bolaget arbetar med att bedöma leverantörer inom ramen för sunda leverantörer. En viktig framgångsfaktor i Svevias strategi är hållbar affärsutveckling, ökad digitalisering för ökad affärs nytta och produktivitet.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Målet ligger i linje med Svevias uppdrag att skapa en hållbar infrastruktur med hjälp av miljöanpassade produkter och tjänster med rätt kvalitet. Bolaget bidrar också positivt genom säkrare trafiklösningar, effektivare masshantering, mark sanering och ökad användning av miljöanpassad asfalt.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Minskad ojämlikhet

Svevia arbetar för att öka jämlikhet, motverka diskriminering och verkar för lika rättigheter och möjligheter för alla. Bolaget ställer samma krav på sina leverantörer. Att minska ojämlikheten hjälper till att öka rekryteringsbasen och mång falden vilket är kritiskt för konkurrenskraften.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändigt för att minska negativ påverkan på miljö och klimat samt människors hälsa. Svevia arbetar för att minska negativa utsläpp till luft, mark och vatten, hälsoriskerna i samband med kemikaliehantering och att öka återanvändning och materialåtervinning av avfall. Svevias arbete inom inköp, kemikaliehantering, avfallshantering, återanvändning och masshantering bidrar till detta mål.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett hot mot jordklotet och människorna. Om utsläpp av växthusgaser fortsätter att stiga för det med sig allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Svevias klimatpåverkan är en av våra betydande miljöaspekter.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för allt liv på jorden. Svevia påverkar målet genom att bland annat planera rätt lokalisering av täkter och att förhindra att invasiva arter sprids i driftuppdrag och anläggningsprojekt. Spridning av invasiva arter hotar biologisk mångfald och orsakar allvarlig skada för ekosystem.

Svevias bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Fredliga och inkluderande samhällen

Svevia bedriver ett aktivt arbete för att motverka alla former av korruption och mutor. Sunda affärer är ett av bolagets fokusområden inom hållbarhet och koncernen har nolltolerans mot korruption.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Strategiska mål för hållbart värdeskapande

Svevias övergripande mål är en långsiktig hållbar lönsamhet i nivå med, eller högre än, jämförbara företag i branschen. Hållbarhetsmålen beslutas av styrelsen och vi följer löpande upp målen under året.

Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer samt genom väsentlighetsanalysen.