Så arbetar Svevia med hållbarhet

Svevia anlägger, sköter om och klimatanpassar vägar och annan infrastruktur. Det får stad och land att fungera och människor att mötas. Samtidigt arbetar Svevia kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan i vår verksamhet som en del i omställningen till hållbart samhällsbyggande.

Vårt hållbarhetsarbete

Svevias affär bidrar till hållbart värdeskapande som kommer ägare, kunder och samhället till del. Vi får stad och land att fungera när infrastruktur såsom vägar, torg, lekplatser och parker anläggs och underhålls.

Vår verksamhet bidrar till att klimatanpassa samhället för att stå emot de utmaningar och risker som klimatförändringar medför. Svevia arbetar dels för att minska risken för översvämning av vägar och infrastruktur, dels för att produktutveckla asfalten så att den står emot högre temperaturer.

En annan viktig del av verksamheten innebär att Svevia anlägger fundamenten till vindkraftverk som förser samhället med förnybar energi. Vindkraft är en viktig del inom energiförsörjningen och samhällets omställning till klimat neutralitet.

Svevia arbetar för att utveckla hållbara arbetssätt som bidrar till att våra produkter och tjänster får en lägre miljö- och klimatpåverkan. Det görs genom energianvändning, att välja rätt drivmedel och följa med utvecklingen av maskiner och fordon i omställningen till klimatneutralitet. Svevias miljöarbete handlar också om att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt. Miljöarbetet handlar också om att främja biologisk mångfald genom att förhindra spridning av invasiva arter samt genomföra olika åtgärder i och kring våra täkter.

Hållbart värdeskapande för samhället:

Svevia arbetar kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan i vår verksamhet som en del i omställningen till hållbart samhällsbyggande.

FN:s Global Compact

Svevia är medlem av FN:s Global Compact och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vår Communication on Progress enligt FN:s Global Compac kommer att finnas på unglobalcompact.org.

Svevia supports FNs Global Compact

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer samt genom väsentlighetsanalysen.