Väsentliga hållbarhetsfrågor

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor. Det är sedan dessa som ligger till grund för policys, strategi, målstyrning och hållbarhetsredovisning.

Dubbel väsentlighetsanalys

Under 2022 uppdaterade Svevia den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2021 till att omfatta dubbel väsentlighetsanalys. Analysen identifierar både bolagets påverkan på respektive hållbarhetsfråga och hållbarhetsfrågans påverkan på Svevia. Den dubbla väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning.

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att ta ansvar för människor. Det omfattar våra medarbetare, samarbetspartners och underentreprenörer som arbetar på arbetsplatserna och i värdekedjan. Svevia präglas av en stark företagskultur och eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där arbetsplatserna är trygga, inkluderande och säkra och medarbetarna trivs med sitt arbete, sina kollegor och chefer.

Väsentliga hållbarhetsfrågor:

 • Kompetens
 • Säkra vägar och trafikmiljöer
 • Likabehandling och mångfald
 • Hälsa och säkerhet

Miljömässig hållbarhet

Svevia arbetar för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter samt utveckla hållbara arbetssätt. Genom att öka den cirkulära produktionen, minska verksamhetens utsläpp till luft, mark och vatten samt bevara biologisk mångfald tar Svevia ansvar för miljön tillsammans med kunder och leverantörer i värdekedjan.

Väsentliga hållbarhetsfrågor:

 • Klimatpåverkan
 • Cirkulär produktion
 • Biologisk mångfald
 • Avfallshantering och återvinning
 • Klimatanpassning

Ekonomisk hållbarhet

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevia präglas av en stark företagskultur och en god affärsetik. Samma krav som ställs internt, ställs också på leverantörerna. Svevia arbetar för att motverka korruption i värdekedjan genom att samarbeta med leverantörer som är bedömda och godkända enligt kriterierna för vårt hållbarhetsmål Sunda leverantörer.

Väsentliga hållbarhetsfrågor:

 • Affärsetik
 • Hållbar leverantörskedja
 • Mänskliga rättigheter

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Etik och antikorruption

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt bidrar till långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevias kultur präglas av vår uppförandekod och god affärsetik.

Hållbarhetsstyrning

Svevias strategiska plan, Specialistens väg 2018–2023, bidrar till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Hållbarhetsstyrningen sker genom Svevias strategi, mål och indikatorer samt genom väsentlighetsanalysen.