Policys och riktlinjer för leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Med ett bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs.

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Etik och antikorruption

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt bidrar till långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevias kultur präglas av vår uppförandekod och god affärsetik.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen ligger till grund för vår prioritering av väsentliga hållbarhetsfrågor samt hållbarhetsredovisning.