Etik och antikorruption

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt bidrar till långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevias kultur präglas av vår uppförandekod och god affärsetik.

Affärsetik

Svevia präglas av en stark företagskultur och en god affärsetik. Svevia följer den så kallade Näringslivskoden som är utgiven av Institutet mot mutor, samt överenskommelsen för att motverka mutor och korruption som träffats 2015 mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. I Svevias Uppförandekod, bolagets folder Vingla vitt och i Affärsetiska krav för leverantörer återfinns bolagets affärsetiska anvisningar. För de internationella leverantörerna har Svevia en särskild Code of Conduct for International Suppliers.

Agera med hög etik

Svevias medarbetare kan rapportera misstänkta avvikelser gentemot uppförandekoden i bolagets visselblåsarfunktion. Rapporteringen görs via intranätet, hemsidan, e-post eller telefon. Även allmänheten kan rapportera misstänkta missförhållanden via Svevias hemsida, e-post eller per telefon.

Mänskliga rättigheter

Svevia har en due diligence process som verkar för att koncernen tar ansvar för mänskliga rättigheter, internt inom bolaget och externt i leverantörskedjan av varor och tjänster. Due diligence processen omfattar sex steg. Dessa är:

  • Införliva ansvarsfullt företagande i policyer och ledningssystem
  • Riskbedömning
  • Förhindra och begränsa negativ påverkan
  • Följa upp genomförande och resultat
  • Informera om hur påverkan hanteras
  • Arbeta och samverka för att förebygga kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Svevia säkerställer mänskliga rättigheter för våra medarbetare genom att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsa, arbetsrättsliga villkor, likabehandling och nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier.

För att säkerställa mänskliga rättigheter i leverantörskedjan görs riskbedömning av inköpskategorier. Leverantörer och underentreprenörer kravställs och kontrolleras. Leverantörer bedöms och följs även upp inom ramen för det strategiska målet Sunda leverantörer.

Hållbar leverantörskedja

Svevias leverantörskedja omfattar cirka 8 600 leverantörer årligen. Leverantörerna erbjuder både tjänster och produkter som behövs till verksamhetens framdrift. Svevias verksamhet bedrivs till viss del av underentreprenörer som utför anläggning och drift av vägar. Division Industri anlitar också underentreprenörer inom produktion och transport av material i täkterna och från asfaltverken. Leverantörerna finns främst i Sverige och inom Europa. Ett fåtal leverantörer finns i Tunisien.

Svevia ställer affärsetiska krav på bolagets leverantörer och genomför risk- och leverantörsbedömningar. Affärs etiska krav för leverantörer ingår alltid som bilaga till bolagets leverantörsavtal.

För att säkerställa mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö- och antikorruptionsarbete i leverantörsledet genomförs riskbedömning av inköpskategorier och leverantörsbedömningar. Varje leverantörsavtal biläggs med Affärsetiska krav, som omfattar internationella riktlinjer som FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Policys och riktlinjer

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Med ett bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi leverera kvalitet till våra kunder. Därför är det viktigt att vår policy och våra värderingar är gemensamma och efterföljs.

Så arbetar Svevia med hållbarhet

Svevia anlägger, sköter om och klimatanpassar vägar och annan infrastruktur. Det får stad och land att fungera och människor att mötas. Samtidigt arbetar Svevia kontinuerligt för att minska negativ miljöpåverkan i vår verksamhet som en del i omställningen till hållbart samhällsbyggande.