Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning.

Så styrs Svevia

Svevia AB (publ) (”Svevia”) är ett av svenska staten helägt aktiebolag

Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning. Svevia har inte av regering eller riksdag givits i uppdrag att tillgodose några särskilda samhällsintressen. Svevia erhåller inte heller något statligt ekonomiskt stöd.

Styrelsens ansvar och arbetsfördelning

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Närmare uppgifter om ledamöterna och suppleanterna hittar du här.

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men närvarar regelmässigt på styrelsemötena. Även koncernens CFO deltar normalt i styrelsens sammanträden liksom chefsjuristen såsom styrelsens sekreterare. Vid dessa har även arbetstagar- representanternas suppleant rätt att närvara och yttra sig.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som omprövas löpande såväl som årligen.
Den anger bland annat huvudsakliga tidpunkter och dagordningar för styrelsemötena. Arbetsordningen anger också struktur, arbetsuppgifter och mandat för de utskott som styrelsen har inrättat – revisionsutskottet, ersättningsutskottet och projektutskottet.

Mandatfördelningen mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör regleras i instruktionen för verkställande direktören. Däri finns även detaljerade instruktioner för den löpande rapportering som verkställande direktören ska lämna till styrelsen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svevia följer bolagsstyrningskoden med följande undantag:

Beträffande nomineringen och arvoderingen av styrelseledamöter och revisorer utgår koden från förekomsten av en av stämman utsedd valberedning. Valberedningens roll har istället, i enlighet med ägarpolicyn, ersatts av en strukturerad nomineringsprocess koordinerad av enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

Svevia redovisar inte styrelseledamots oberoende i förhållande till staten som större ägare, bolaget eller bolagsledningen. Eftersom det saknas minoritetsägare i Svevia finns det inte skäl att redovisa denna form av oberoende.

Läs Svensk kod för bolagsstyrning

Statligt ägande

Svevias års- och hållbarhets­redovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevia

Läs mer om vilka Svevia är.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Bolagsstämma

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Ta del av dokument från bolagsstämman.