Bolagsstämma

Dokument avseende bolagsstämmor

Bolagsstämmor

2021 - Årsstämma 22 april

2020 - Årsstämma, 28 april

2019 - Årsstämma, 25 april

2018 - Årsstämma, 25 april

2017 - Årsstämma, 24 april

2016 - Årsstämma, 29 april

2015 - Årsstämma, 29 april

Tidigare stämmor:

 

Bolagsstämman - Svevias högsta beslutande organ

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode fastställs.

Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämman utser externrevisor och fastställer externrevisorns arvode.

I Svevia finns ingen valberedning. Valberedningens roll har i de statligt kontrollerade bolagen ersatts av en strukturerad styrelsenomineringsprocess som är koordinerad av avdelningen för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

Svevias års- och hållbarhets­redovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Till Svevias finansiella rapporter

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.