Bolagsordning

Organisationsnummer: 556768-9848

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Svevia AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet — direkt eller genom dotterbolag — inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

___________________

Antagen vid bolagsstämma den 22 april 2021

Relaterade sidor

Läs mer om vad vi gör och vilka Svevia är.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.