Hållbar vattenförsörjning
i Härryda

Artikel bild

Fakta

ORT

Härryda

BESTÄLLARE

Härryda vatten och avfall AB. (Härryda Kommun till att börja med men bolagiserades efter halva projektet)

PROJEKTÅR

2018-2022

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan

TYP AV PROJEKT

Anläggnings-projekt

SAMARBETSFORM

Svevia och HVAAB

KOSTNAD

Ca. 250 mkr

Fast besluten att fortsatt vara en attraktiv kommun vill Härryda försäkra sig om hållbar tillväxt. Ett viktigt steg är att säkerställa hela systemet för vatten och avlopp, ett omfattande arbete i flera etapper. Totalentreprenör för det gigantiska projektet, är Svevia.

Härryda kommun, strax utanför Göteborg, är en växande kommun dit allt fler företag och invånare söker sig. För att möta det ökade behovet av vattenförsörjning och göra det möjligt för fler att ansluta sig kommunalt vatten och avlopp valde Härryda att genomföra sin största satsning hittills på kommunal infrastruktur. Projektet påbörjades 2018, i nära samarbete med Svevia som partner i samverkan.

Projekterar och utför

Anders Hammar, platschef för Svevia anläggning i Göteborg, berättar om ett utmanande och spännande uppdrag där Svevia varit delaktiga redan från start.

- Inom Svevia är vi vana vid stora och variationsrika projekt, men det här är verkligen något extra. I uppdraget för Härryda vatten och avfall (HVAAB) ingår både att projektera och att utföra, vilket gör att vi också var involverade i framtagningar av ritningar, handlingar och arbetssätt innan vi påbörjade själva arbetet i mark och vatten, förklarar Anders.

Ett flertal olika satsningar sker parallellt för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp, där Svevias uppdrag består av tre etapper:

1. Överföringsledningar för vatten och spill, nya ledningar dras på en sträcka av 16 kilometer

2. Byggnation av en råvattenintagsstation med tillhörande ledning för transport av sjövatten

3. Uppförande av en högvattenreservoar

Många processer igång samtidigt

Svevia utsågs till totalentreprenör sommaren 2018 och arbetet drog omedelbart igång. Projektet har präglats av snabba processer, där projektering pågått parallellt med utförande. Etapp ett, som avser en 16 kilometer lång ledningssträcka mellan Landvetter och Hindås, delas i sin tur in i olika etapper som också projekterats och utförts parallellt. Förutom de långa ledningarna som förläggs i högst varierade omgivningar, omfattar arbetet också sex pumpstationer för spillvatten.

Arbetet med första etappens ledningssträcka inledde samarbetet, men Svevia och HVAAB hakade ganska snabbt på jobb även för råvattenintagsstationen och för vattenreservoaren, som är placerad i Hindås där ett helt nytt vattenverk ska byggas. De olika etapperna är fristående projekt, var och en innehållande mängder med olika moment, som alla pågår samtidigt.

Komplext och utmanande

Totalt sett är detta ett komplicerat och komplext arbete som kräver insatser såväl i trafik som i naturskyddade områden, under mark och i djupt vatten. Vår marksanering jobbar konstant med provtagning och utredningar av mark- och vattenföroreningar för att säkerställa att vi inte påverkar vår omgivande miljö negativt genom våra arbeten. I Svevias uppdrag ingår nämligen också att återställa och återskapa omgivning som omöjligen helt kan skyddas under pågående arbete. Det innebär mycket jobb med både gator, gångbanor och naturmark. Projektet ställer helt enkelt krav på ovanligt många olika moment och metoder, något som passar Svevia alldeles utmärkt.

Louise Trens, projektchef inom Svevias anläggningsverksamhet i Göteborg, berättar hur uppdraget utmanar och involverar de flesta av Svevias många olika kompetenser

- Vi har schaktat för ledningar, genomfört olika slags styrd borrning, svetsat mängder av längder med stora rör, lagt sjöledningar, anlagt pumpstationer längs vägen och byggt en tryckstegringsstation. Vi har sprängt bort berg, grundlagt, pålat och spontat schakter på fem meters djup. Vi har asfalterat, styrt om och förbi trafik och ansvarat för trafiksäkerhetsanordningar. Vi har byggt betongkonstruktioner, både med platsgjutna och prefabricerade element. Det här är ett projekt som verkligen visar att vi är en leverantör med stor bredd, säger Louise

Kompletterar varandra

Etapp två och tre är redan färdigställda och projektet i sin helhet väntas vara färdigt i slutet av 2022. Det är inte ovanligt att förutsättningar förändras i ett så omfattande och tidskrävande projekt som det här men Svevia och HVAAB utreder de bästa lösningarna tillsammans under resans gång. Vilka tekniska åtgärder och vilka arbetssätt som slutgiltigt används, bygger på partnernas gemensamma beslut.

Särskilt utmärkande hittills har varit de många tillstånd som krävts från markägare och myndigheter. Längs sträckan på 16 kilometer påverkas ett större antal aktörer och känslig naturmark råder på sina håll. Vattenverksamheten som krävts har ibland pågått nära strandskydd och arbete nära Mölndalsån är särskilt reglerad. Här har parternas olika kompetenser kompletterat varandra och bidragit till tillståndsprocessens framgång.

Starkare tillsammans

Jasna Brcic, projektledare för Härryda Vatten och Avfall, är mycket positiv till samverkan med Svevia. Hon menar att den gemensamma organisationen och båda parters ömsesidiga önskan om projektets bästa, ger goda resultat.

- Svevia är ett stort företag med lång erfarenhet av den här typen av uppgifter. Projektteamet vi jobbar med här har hög kompetens och gott om resurser på rätt plats. Genom ett systematiskt förbättringsarbete och ett lösningsorienterat arbetssätt kommer vi långt. Vår dialog med Svevia grundar sig på ärlighet, tydlighet och öppenhet och vi delar värderingar om förtroende och ömsesidig respekt. När problem uppstår löser vi dem tillsammans. Allt för projektets bästa, säger Jasna.