Sanering Bankeryd

- Jönköpings kommun

Sanering efter galvanisk ytbehandlingsverksamhet i Bankeryd

Svevia fick i uppdrag att sanera området vid den f.d. industribyggnaden i Bankeryd där galvanisk ytbehandlingsverksamhet pågick mellan 1930-talet och år 1996.

Sanering av metaller och olja

På fastigheten i Bankeryd i Jönköpings kommun låg en f.d. industribyggnad i trä och betong där Bankeryds Nickel och Krom HB och Emil Anderssons Nysilverfabrik bedrev galvanisk ytbehandlingsverksamhet mellan 1930-talet och år 1996. Verksamheten hade orsakat föroreningar i form av främst metaller inklusive kvicksilver och silver samt cyanid i marken.

Metall- och cyanidhaltigt processvatten släpptes ut i ett dike som löpte över åkermark ned till Lillån som ingår i Vätterns vattenskyddsområde. Själva industribyggnaden var också till viss del förorenad av tungmetaller (främst koppar, krom, kvicksilver, nickel och silver).

Svevia utförde mellan februari 2015 och mars 2016 sanering i form av en totalentreprenad med syfte att riva byggnaden och genom schaktsanering under byggnad, längs dike och vid Lillåns strand återställa marken så att den kunde användas som åker- och betesmark.

Totalentreprenadens delar utgjordes av inledande projektering av saneringens omfattning inklusive upprättande av saneringsanmälan samt miljökontrollprogram, rivning av förorenad byggnad och inventarier inklusive asbest, schakt och borttransport av förorenad jord och övrigt avfall, utförande av miljöprovtagning under saneringen samt slutrapportering enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden, utgåva 6. Inklusive rapportering av nyckeltal och av återfyllning samt återställning av dike, strandkant och vegetationsytor.

Fakta

Referensobjekt
Mark- och industrisanering

Beställare
Jönköpings kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Kontraktsumma
1 600 000 kr

Förorening
Metaller, olja

Mängd
Ca 2 700 ton

Projektorganisation
Arbetschef: Marie Eriksson
Platschef: Fredrik Boström

Projekt färdigställt:
2016

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Marksanering i Bromölla, Svevia. Foto: Agneta Milton

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum. En verksamhet som lämnat föroreningar efter sig.

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.