Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av ca 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH i Åsbro, Askersund.

Fakta

BESTÄLLARE

Sveriges geologiska undersökning

MÄNGD

10 000 ton
schakt

25 000 m³ muddring

ENTREPRENADFORM

Utförande- entreprenad

FÄRDIGSTÄLLD

November 2022

KONTRAKTSSUMMA

35 MSEK


ENTREPRENÖR

Svevia AB

FÖRORENING

Arsenik & PAH

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Vid den före detta impregneringsanläggning i Åsbro, Askersund, har impregnering skett från 1905 till 2011. Impregneringen har bedrivits med kreosotolja, kopparvitriol och arseniksalt vilket bidragit till att jord och sediment förorenats med stora mänger arsenik och PAH.

Svevia fick i uppdrag att sanera området. I saneringen ingick schakt av förorenade massor, schaktmuddring av muddermassor samt spontning i vatten från pråm. I projektet ingick även iordningställande av avvattningsyta samt återställning av området.

Projektorganisation

Ombud:
Marie Eriksson
marie.eriksson@svevia.se

Platschef
Claes Dahrén
claes.dahren@svevia.se