Lessebo sågverk renas från arsenik och metaller

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och industrisanering

KUND

Sveriges geologiska undersökning

KONTRAKTSUMMA

25,6 miljoner kronor

PROJEKTTID

Okt 2016 - maj 2017

Det före detta sågverket i Lessebo är beläget väster om Lessebo, i anslutning till sjön Öjen. På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet. Under 2016 och 2017 har Svevia sanerat marken från de föroreningar som verksamheten lämnat efter sig.

Verksamheten i Lessebo bedrevs fram till 1978. På platsen utfördes impregnering både genom tryck (arsenikbaserade preparat) samt besprutning och doppning (pentaklorfenolbaserade preparat). Impregneringsverksamheten har gett upphov till omfattande arsenikföroreningar samt höga metallhalter.

Länsstyrelsen i Kronoberg har tilldelat området en riskklass 1 vilket innebär att föroreningarna potentiellt utgör en mycket stor risk för såväl miljön som för människors hälsa och därför bedömt att området är ett av de viktigaste i länet att åtgärda.

Saneringen utfördes mellan oktober 2016 - maj 2017 och omfattade schakt, sortering, krossning, transport för omhändertagande av förorenad jord samt återställande av marken. Även miljökontroll och omhändertagande av förorenat vatten ingick i saneringen.

Saneringsarbetet skedde alldeles intill ett järnvägsspår där tågtrafik dagligen passerade. Detta ställde särskilda krav på väl utvecklade säkerhetsrutiner och att personal på arbetsplatsen var extra uppmärksamma.

Arsenik, som påträffats i mycket höga halter, ansågs som den styrande föroreningen och åtgärdsmål hade satts med avseende på denna. Även höga halter av koppar, kadmium, zink och bly påträffades. Fältmätningar med XRF utfördes kontinuerligt för att klassificera massorna. Klassificeringen bestämde om massorna kunde användas till återfyllnad eller skulle skickas iväg för omhändertagande. Kompletterande prover skickades även in till laboratorium för analys.

Efter avslutad sanering hade halterna arsenik minskat kraftigt och åtgärdsmålen uppnåtts. Platsen kommer i framtiden att användas till industriändamål.