Sanering av tidigare brandövningsplats

Artikel bild

Fakta

FÖRORENING

PFOS och PFOA

BESTÄLLARE

Järfälla kommun

KONTRAKTSUMMA

16,7 miljoner kronor

FÄRDIGSTÄLLT

Januari 2019

På fastigheten Säby 3:20 har en brandövningsplats tidigare förekommit. Brandövningsplatsen avvecklades under år 2011 och i samband med detta utfördes markundersökningar som påvisade PFOS och PFOA i mark och grundvatten samt i recipienterna Säbysjön och Igelbäcken.

Den f.d. brandövningsplatsen ligger inom detaljplanområdet Barkabystaden 3 där det bland annat kommer byggas idrottsanläggningar och bostadshus.

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material. Totalt kördes ca 45 000 ton förorenade massor till godkänd mottagare. Utöver förorenade massor kördes även en stor mängd skrot bort som legat nedgrävd i marken.