Sanerad mark som grund för nya bostäder

Svevia sanering en före detta deponi i Uppsala under 2023 & 2024

Fakta

PROJEKTNAMN

Librobäck


ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

ORT

Uppsala


KONTRAKTSSUMMA

26 miljoner

KUND

Uppsala utvecklingsfastigheter AB

PROJEKTTID

Maj, augusti 2023 - mas 2024

HUVUDSAKLIGA MOMENT

Marksanering, spontning, schakt, mellanlagring och klassificering av förorenad jord, länshållning och rening av förorenat vatten, återfyllnadsarbeten och slutstädning

För att bygga bostäder på mark som tidigare tjänat som soptipp, behöver man veta att marken är fri från föroreningar. Uppsala kommun tog Svevia till hjälp med marksanering, spontning och vattenrening.

Kontrasten mellan industriområde och bostadsområde kan tyckas skarp. Men det är precis den omvandlingen som sker med området Librobäck i Uppsala. Nya bostäder ska byggas på en tomt som historiskt fungerat som lertag för tegeltillverkning och sedan varit soptipp med deponi.

Passar Svevias breda kompetens

Resterna efter områdets tidigare verksamhet bestod av diverse olika föroreningar. I de utgrävda, djupa schakten fanns spår av allt ifrån olja och metaller till fysiskt skrot och gamla däck. I en omfattande insats som involverat flera av Svevias affärsområden har föroreningar i både jord och vatten hanterats. Svevia har i projektet utfört allt från förarbeten med avspärrningar till återfyllnadsarbete och slutstädning.

Marksaneringen av fastigheterna i Librobäck har verkligen lämpat sig väl för Svevias breda tjänsteutbud, säger Per Olsson, platschef på Svevia.

─ Avdelning Grundläggning har gjort ett stort arbete med installation av 5000 m2 spont runtom hela saneringsområdet. Specialisterna på Marksanering har utfört all schakt och hantering av föroreningar i jord och vatten. Driftgänget har skött upprättande av Ta-planer och allt med tung avspärrning mot trafikerade vägar. Industri har lagt asfaltbeläggning på vår mellanlagringsyta och återställt trottoarer och vägar i området. Svevia har ansvarat för oerhört många moment i projektet och vår fina interna kommunikation mellan avdelningarna har varit viktigt för ett kostnadseffektivt och bra genomförande, säger Per.

Sanering en grundläggande förutsättning

De bortgrävda schaktmassorna förvarades initialt på en specialanlagd provtagningsyta om ca 1200 kvadratmeter. Jorden klassificerades och sorterades på plats, utefter olika föroreningsnivåer. Efter analysresultatens granskning mot givna riktvärden, identifierades vilken avfallsdeponi den förorenade jorden skulle gå till. Material som klassificerades under riktvärden för farligt avfall användes istället som återfyllnad. Det förorenade vattnet hanterades i Svevias egna vattenreningsanläggning som har en sedimenteringscontainer som separerar partiklar och oljeföroreningar. Där efter renades vattnet ytterligare, genom en flerstegsbehandling med olika filterlösningar.

Snabba beslut, synergi och samordning

Totalt har Svevia utfört schakt, mellanlagring och utsortering av 21 481 m3 där förorenad jord har transporterats till godkänd avfallsmottagare. Svevia har renat totalt 1110 m3 förorenat vatten under entreprenadtiden, på en yta om 6 192 kvadratmeter.

Pär Lindsmyr, arbetsledare för projektet, berättar om synergieffekter och bra samordning inom Svevia.

─ Vi har stött på en del utmaningar, bland annat förorenat grundvatten som behövde hanteras separat. Vatten kan vara krävande att arbeta med och här hade vi vatten från alla håll i form av grundvatten, regnvatten och smältvatten. Det blev många liter att hantera, men det löste sig fint. Alla moment vi utfört har också pågått i en utmanande trafikmiljö, helt nära en trafikerad vägbana. Att Svevia har styrkan att själva utföra så många moment har underlättat arbetet avsevärt. Snabba beslutsvägar, ett gemensamt mål och en stor samlad kompetens har löst även den tuffaste utmaning i Librobäck, säger Pär.

Projektorganisation

Platschef:
Martin Asp

Arbetsledare:
Pär Lindsmyr