Sanering av mark, Kalmarsundsverket

Svevia har under år 2021 samt 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH i Kalmar.

Fakta

BESTÄLLARE

Serneke


MÄNGD

130 000 ton

ENTREPRENADFORM

Utförande- entreprenad

FÄRDIGSTÄLLD

Oktober 2022

KONTRAKTSSUMMA

13,3 MSEK


ENTREPRENÖR

Svevia AB

FÖRORENING

Tungmetaller
& PAH

Svevia har under 2021 och 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH. Totalt hanterades cirka 130 000 ton massor.

Intill Kalmar Vattens befintliga reningsverk har området sedan 1960-talet fyllts ut med jord, sten och fasta avfall bland annat grovsopor. Marken har på grund av utfyllnadsmassorna förorenats med tungmetaller och PAH.

Svevia fick i uppdrag att sanera området och i saneringen ingick schakt, anläggning av väg, asfaltering, rivning av gasbyggnad, nedläggning av gasledningar samt borttransport av massor. Allt vatten som pumpades upp passerade en vattenrening. De större stenar som schaktats upp har knackats och krossats och ska användas till återfyll.

Efter avslutad sanering ska ett nytt reningsverk byggas på platsen.

Projektorganisation

Ombud:
Marie Eriksson
marie.eriksson@svevia.se

Platschef
Claes Dahrén
claes.dahren@svevia.se