Sanering runt privata husknutar ställer
speciella krav i Klippan

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och industrisanering

KUND

Klippans kommun

PLATS

Klippan

PROJEKTTID

Etapp 1: mars – oktober 2011

Etapp 2: april 2016 - oktober 2018

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat.

Förorenat processavfall från verksamheten hade dumpats i slänten norr om fabriken. Ovanpå detta avfall uppfördes sedan nya fabriksbyggnader. Verksamheten bedrevs fram till 1988, men nu har den gamla läderfabriken rivits och marken behöver saneras.

Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Brand förorenade marken

I första delen, under år 2011, schaktades förorenade jordmassor från 15 villaträdgårdar som finns väster om den f.d. fabriken. Föroreningarna i trädgårdarna fanns i den så kallade övre markprofilen och då främst i matjorden.

Villaträdgårdarna förorenades antagligen i samband med en brand som utbröt i fabriken 1917. En hel del kemikalier brann då upp och asknedfallet från den förorenade brandröken tros då ha förgiftat marken.

Återställa trädgårdar

Att sanera i en privat villaträdgård är förstås ett känsligt uppdrag som ställer speciella krav på personalen som utför arbetet. Under schaktarbetet var plattor, rabatter, trädgårdsland, buskar och träd tvungna att tas bort för att komma åt de förorenade jordmassorna.

Många av husägarna hade vackra trädgårdar, som vårdats i åtskilliga år – så när saneringen var klar återställdes allt så att det såg ut precis som det gjorde innan skopan sattes i marken – en stor utmaning.

Etapp 2

Svevias nästa del i saneringen innebar att sanera marken intill den gamla fabriken. Föroreningar på området bestod av krom (tre- och sexvärt) och arsenik, men det fanns även fyllnadsmassor med varierande innehåll av glas- och rivningsrester, olika processavfall (läderrester, askor m.m.), tjärasfalt och förorenat sediment.

Saneringen utfördes genom schaktning av en ca 50 000 m2 stor yta samt friläggning och delvis rivning av betongkonstruktioner från tidigare byggnader. Även skyddstäckning av befintliga deponikullar utfördes. Norr om deponikullarna anlades ett erosionsskydd mot Bäljane å. Den före detta uppehållsdammen rensades på de sediment som tillförts sedan den anlades under 90-talet och den ska slutligen användas som dagvattendamm.

I projektet ingick även sanering av mark och sediment i Bäljane å. En ny åfåra byggdes för att leda om vattnet så saneringen kunde utföras på bästa sätt. Efter avslutad sanering av Bäljane å revs den nya åfåran och vattnet leddes tillbaka till den ursprungliga ån.

Området kan nu nyttjas som friluftsområde av invånarna i Klippans kommun.

Fakta Klippans läderfabrik

Klippans Chromläderfabrik AB bildades 1906 och anlade då landets första kromläderfabrik. Fram till 1908 garvades endast skoovanläder. Men på bara några år tredubblades produktionen och fabriken byggdes ut i etapper. Tillverkning utökades med maskinremmar, läderutrustning för militären, sadelmakeriartiklar, möbelläder samt portfölj- och bokbinderiläder. År 1938 döptes fabriken om till AB Klippans läderfabrik. Trots ett antal konkurser så överlevde fabriken men i slutet av 1980-talet fanns en stor överkapacitet i världen och 1988 stoppades produktionen.

I läderfabriksbyggnaderna och marken fanns tungmetaller och diverse gifter. I början på 1990-talet gjordes en första sanering av området nedanför läderfabriksbyggnaderna, för att förhindra att tungmetaller och gifter rann ut i Bäljane å.