Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och vattensanering

BESTÄLLARE

Linköpings kommun

KONTRAKTSUMMA

22 miljoner kronor

PROJEKTTID

2019

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig. Nu ska Svevias specialister sanera marken och göra det till en plats att trivas på för människor och djur.

Bestorps f.d. sågverk ligger i strax söder om Bestorps tätort och angränsar till sjön Stora Rängen i söder. På området bedrevs sågverksamhet från början 1900-talet till år 1958. Under 1940-talet förekom även en tjärfabrik. Under åren 1945 – 58 behandlades sågat virke med klorfenolpreparat för blånadsskydd. Inom området har även kolmilor förekommit. Det enda som återstår av den tidigare industriverksamheten är sågverksbyggnaden, som använts av den lokala båtklubben.

Området var både i jord och i sediment kraftigt förorenat av framför allt dioxin. De högsta dioxinhalterna och de största föroreningsmängderna i jord återfanns inom eller i nära anslutning till det f.d. sågverket som använts som båthus.

I saneringen ingick rivning av byggnader/anordningar, schaktning, muddring, vattenrening samt byggande av sedimenteringsdammar. Efter avslutad sanering skall området återställas.

Under saneringsarbetet var hamnverksamheten i drift varpå bryggorna, under saneringstiden, flyttades så de kunde användas av båtklubben.