Sanering inför kommande nybyggnation i Östersund

Artikel bild

Fakta

ENTREPRENADFORM

Utförande­entreprenad

BESTÄLLARE

Östersunds kommun

KONTRAKTSUMMA

16,9 miljoner kronor

FÖRORENING

PAH, mealler, oljekolväten och cyanid

Väster om Östersund centrum, precis intill Storsjön planerar Östersunds kommun byggande av en ny stadsdel innehållande ca 800 lägenheter, caféer och mötesplatser för Östersunds invånare. Området är undersökt och förhöjda halter av PAH:er, arsenik och kvicksilver har uppmätts. Inom området har även klorerade lösningsmedel och cyanid påträffats.

Det förorenade området ligger inom ett större område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Storsjön utgör även dricksvattenreservoar med en vattentäkt belägen söder om det aktuella området.

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna. Utöver detta ingår även provtagning av grundvatten samt ytvatten i Storsjön för att se så föroreningar från saneringsområdet ej sprids till dessa recipienter.

Själva saneringen utförs som en schaktsanering. De förorenade massorna hanteras enligt de klassningar de fått vid tidigare undersökningar. Viss del av massorna körs till godkänd mottagare medan andra delar kan användas till återfyll.

Mellan saneringsområdet och Storsjön går en mindre väg som flitigt används att stadens invånare som promenadstråk. Detta gör att stor vikt läggs på säkerheten i form av förbipasserande tung trafik samt undvikande av spridning av förorening utanför saneringsområdet.