Nytt liv åt den gamla brandövnings­platsen i Kalmar

Artikel bild

Fakta

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

BESTÄLLARE

Landstinget i Kalmar län

FÖRORENING

PFOS

FÄRDIGSSTÄLLT

December 2017

Vid ambulansstationen i Kalmar har det under 10 års tid utförts brandsläckningsövningar med brandskum som innehållit så kallade högfluorerade ämnen, PFAS. Vid undersökningar inom det aktuella området har bland annat PFOS påträffats i mark och grundvatten. PFOS, som ingår i gruppen PFAS, har tidigare varit en vanlig förekommande beståndsdel i brandsläckningsskum.

Högfluorerade ämnen kan inte brytas ner av naturen och anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. Föroreningarna är dessutom lösliga i vatten, vilket gör att ämnena inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.
I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av de högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum.

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

I början av projektet tvättades den förorenade jorden för att sedan användas som återfyllnadsmaterial. Under projektets gång påträffades en högre andel finjord än vad som tidigare framgått varpå siktning istället utfördes. De grövre utsorterade fraktionerna användes till återfyllnad.

I projektet ingick även miljökontroll där Svevias personal kontinuerligt utförde provtagning av jord och renat vatten.