Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Mark- och industrisanering

KUND

Bayer AB

FÖRORENING

Bekämpningsmedel (dinoseb och fenoxisyror), olja, PAH, asbest.

FÄRDIGSTÄLLT

Etapp 1, augusti 2009

Etapp 2, juni 2018

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Uppdraget omfattade 5 byggnader, 4 markförlagda cisterner och 3 ovanjordscisterner. Under rivningen provtogs, analyserades och sorterades rivningsmassorna. Allt rivningsmaterial kom att klassas som förorenat av bekämpningsmedel.

Föroreningar förekom även i marken och vattnet under byggnaderna, samt i anslutning till cisternerna.

De förorenade jordmassorna schaktades upp och omhändertogs och det förorenade vattnet renades med aktivt kol i en mobil vattenreningsanläggning.

Mängder:

  • 8 000 ton förorenad betong

  • 2 000 ton förorenad jord

  • 500 ton förorenat trä

Sanering av fabriksområde 2017-2018

År 2017 fick Svevia uppdraget att återigen utföra en sanering på fastigheten Heliotropen 6. Denna gång skulle ca 17 500 m³ jord schaktas inom det ca 19 000 m² stora fabriksområdet. Området ska sedan bebyggas med bostäder.

På fastigheten hade det mellan början av 1900-talet fram till år 1998 bedrivits verksamheter för bland annat tillverkning av takpapp och bekämpningsmedel. Verksamheterna hade gett upphov till föroreningar i mark och vatten i form av oljekolväten, PAH, dinoseb, fenoxisyror och DDT.

Området delades upp i schaktrutor och alla förorenade massor kördes till en godkänd mottagare. Renat vatten återinfiltrerades i största möjliga mån efter godkända kontrollprover. Efter avslutad sanering återfylldes schaktrutorna.

Eftersom saneringsområdet låg precis intill ett större bostadsområde ställdes höga krav på entreprenaden för att se till så ingen föroreningsspridning via exempelvis damning skedde.