Sanering i Västberga, Stockholm

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller i Västberga, Stockholm

Fakta

BESTÄLLARE

Sagax

MÄNGD

Cirka 72 000 ton

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad i samverkan

ENTREPRENÖR

Svevia AB

KONTRAKTSSUMMA

125 MSEK


FÖRORENING

PCB och metaller

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller. I saneringen ingick schakt, miljökontroll och vattenrening. Totalt hanterades ca 72 000 ton massor.

På fastigheten Asea 3 i Västberga har det mellan åren 1930 och 1992 förekommit en fabrik för tillverkning av kabel, kondensatorer med mera. I tillverkningen användes PCB-haltig isolerolja vilket förorenat marken med PCB. Marken har även förorenats med bland annat metaller från de produkter och material som använts i fabriken då materialet/avfallet troligen använts som fyllnadsmaterial. På platsen ska byggnader uppföras innehållandes kontor, lager, parkeringshus och lättare industri.

I saneringen ingick schakt av förorenade jordmassor, miljökontroll samt vattenrening i mindre omfattning. Arbetet utförs tillsammans med Svevias anläggningsavdelning i Stockholm som utförde omfattande anläggningsarbeten på området i form av förläggning av VA, fjärrvärme, el och fiber samt uppbyggnad av gator i vissa delar i anslutning till högspänningskabel.

Saneringen utfördes på så sätt att massorna schaktades upp och lades i limpor för provtagning. Efter provtagning skedde sortering och FA som inte kunde deponeras kördes till Finland för förbränning. Saneringen skedde i etapper där man började i sydost för att sedan röra sig västerut. I framförallt etapp 2 av saneringen har den utförts i förklassificerade rutor.

Svårigheter har förkommit i projektet gällande mängden förorenade massor som ökat gentemot vad man tidigare trott. Detta har dock kunnat lösas genom att mellanlagra massorna på plats innan bortkörning.

En styrka i projektet är att vi arbetat tillsammans med Svevias anläggningsverksamhet i Stockholm. Tillsammans med deras och våra specialistkunskaper har vi kunnat ro hem projektet på ett bra sätt.

Projektorganisation

Ombud:
Marie Eriksson
marie.eriksson@svevia.se

Platschef
Niclas Enell/Marcus Selander

Arbetsledare:
Emil Andersson/Pär Lindsmyr

Miljönkontroll:
Mathias Persson