Miljöprovtagning

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och miljökontroll till att ta hand om saneringsuppdraget.

Vi levererar helheten - från inventering till sanering

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om gamla och nedlagda industritomter. Svevia kan hjälpa till med hela kedjan från inventering av fastigheten till undersökning, sanering och myndighetskontakter.

Svevia utför:

  • Inventeringar

  • Markundersökning

  • Miljökontroll

  • Provtagning och avfallsklassning

  • Dikesprovtagning

  • Vattenprovtagning

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag. Här hittar du ytterligare kontaktuppgifter till våra specialister och mottagningsanläggningar.

Marie Eriksson

Arbetschef

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Saneringsentreprenader

Svevia är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Mobil utrustning

Svevia har många lösningar att erbjuda gällande mobil utrustning för behandling av jord och vatten.