Sanerings­entreprenader

Svevia är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

En helhetslösning inom
sanering - från start till mål

Vi på Svevia har stor erfarenhet av komplexa saneringsentreprenader i både samverkan samt i egen regi och kan hjälpa till med hela kedjan från inventering av fastigheten till undersökning, sanering och myndighetskontakter.

Specialister på sanering av mark och vatten, Svevia

Vi besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten. Metoderna anpassas för just de förutsättningar som finns på platsen. Exempelvis så tittar vi alltid på att arbeta så cirkulärt som möjligt för att minska transporter av material till och från arbetsplats. Vi utvecklar ständigt våra metoder för sanering av både mark och vatten. Varje uppdrag är unikt.

Sanering av förorenad mark måste göras med stor sakkunskap och omsorg. Förutsättningarna skiljer sig beroende på markförhållanden, eventuella byggnationer, typ av förorening och föroreningshalter. Vi har erfarenhet från några av Sveriges mest utmanande saneringsuppdrag och väljer den bästa metoden utifrån rådande förutsättningar. Svevia har erfarenhet av att utveckla och ta fram nya saneringsmetoder. Vi var bland annat först med att utarbeta en metod för sanering av PFAS-förorenad jord.

Sanering av jord

Biologiska saneringsmetoder används framför allt för att rena jord från förekomster av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Mekaniska metoder med exempelvis jordtvätt använder vi ofta för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH.

För att rena jord runt känsliga ledningar eller under byggnader har vi behandling med In-Situ (kemisk oxidation) som är effektiv mot olika oljeföroreningar och klorerade lösningsmedel. Rening av jorden kan göras på någon av våra efterbehandlingsanläggningar eller, där det passar, direkt på platsen.

Läs mer om svevias mobila jordtvätt

Sanering av vatten

För att reningsprocessen skall fungera optimalt används flexibel utrustning som anpassas efter de förhållanden som råder på platsen – vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc. Vattenreningsuppdrag är utmanande. Ofta krävs behandling i flera olika steg, och man måste ha beredskap för att anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Rubrik 3

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag. Här hittar du ytterligare kontaktuppgifter till våra specialister och mottagningsanläggningar.

Marie Eriksson

Arbetschef

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

På Svevia vet vi hur man sanerar mark och vatten från gifter och föroreningar. Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och provtagning till urschaktning, mottagning, behandling och återställning.

Våra mottagningsanläggningar

Om du gräver där du står och schaktmassorna är förorenade – ja, då står vi beredda att ta hand om avfallet på någon av våra sex mottagningsanläggningar.

Mobil utrustning

Svevia har många lösningar att erbjuda gällande mobil utrustning för behandling av jord och vatten.