Mobil utrustning

Svevia har många lösningar att erbjuda gällande mobil utrustning för behandling av jord och vatten.

Behandling av förorenad jord

Med våra mobila utrustningar erbjuder vi behandling av massor på plats. Dyra och miljöbelastande transporter kan undvikas och materialet kan återanvändas på platsen. Något som är positivt för projektets kostnad men också är en långsiktigt mer hållbar lösning för miljön.

Svevia använder sig av både biologiska och mekaniska behandlingsmetoder på våra egna mottagningsanläggningar och i projekt.

Behandling av förorenad jord med Svevias mobila jordtvätt

Biologisk behandling

Biologiska metoder används framför allt för att rena jord från förekomster av oljekolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden.

Våtsikt/jordtvätt

Våtsikt/jordtvätt är en mekanisk metod som vi ofta använder för jordmassor som är förorenade med tungmetaller och PAH. Svevia har även tagit fram en metod för att kunna tvätta PFAS-förorenad jord.

Med Svevias mobila jordtvätt kan vi effektivt sanera förorenad jord. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar - därmed blir saneringsarbetet effektivt och etableringskostnaden låg.

Läs om Svevias mobila jordtvätt

Rening av förorenat vatten

Vattenreningsuppdrag är utmanande. Både för att förhållandena kan förändras ganska kraftigt under saneringsprojektets gång, och för att vattenreningen ofta riskerar att bli en flaskhals som påverkar övriga delar av saneringen.

Många vattenreningsprojekt handlar initialt om att separera slam och partiklar från det vatten som ska behandlas. Svevia har mobil utrustning som effektivt avskiljer partiklar från vattnet. Nästa steg handlar om att sanera bort de föroreningar som är lösta i vattnet.

Svevia har flera olika mobila vattenreningsanläggningar med olika kapaciteter och olika reningssteg. För varje uppdrag anpassas tekniken efter de förhållanden som råder på platsen som till exempel vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet med mera.

Sanering av vatten, Svevia

Kontakt

Kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag. Här hittar du ytterligare kontaktuppgifter till våra specialister och mottagningsanläggningar.

Marie Eriksson

Arbetschef

Pågående och avslutade projekt

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi jobbar med just nu eller som vi har färdigställt.

Schaktsanering av tidigare impregneringsplats i Räppe, Växjö, 2023-2024

På uppdrag av Trafikverket utförs en schaktsanering av en fd impregneringsplats i Räppe, Växjö.

Sanering av före detta deponi i Uppsala 2023 & 2024

Marksanering av Librobäck utförs på uppdrag av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Från omkring 1940-talet fram till år 2001 bedrevs sågverksamhet och trävaruhandel inom fastigheten.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

På Svevia vet vi hur man sanerar mark och vatten från gifter och föroreningar. Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och provtagning till urschaktning, mottagning, behandling och återställning.

Saneringsentreprenader

Svevia är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Miljöprovtagning

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och miljöprovtagning till att ta hand om saneringsuppdraget.