Väg 120 Göteryd-Delary

Artikel bild

Fakta

KUND

Trafikverket

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

KONTRAKTSUMMA

36 miljoner kronor

PROJEKTTID

Juni 2021 - September 2022

Väg 120 är en viktig transportled i Kronobergs län. Förbindelsen mellan Traryd (E4) och Älmhult är av stor betydelse för näringslivet och för den regionala utvecklingen i området. Mellan Göteryd och Delary är vägen bitvis smal med dåliga omkörningsmöjligheter. Vägen har också bristande bärighet och sidoområdena är av låg säkerhetsstandard. Syftet med projektet väg 120 Göteryd-Älmhult är att öka komforten och förbättra framkomligheten och transportkvalitén samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Svevia har utfört:

Objektet omfattar ombyggnad av väg 120 mellan Göteryd och Delary på en sträcka av ca 5 km och innehåller bland annat följande arbeten: Breddning av väg, justering av vägprofil och utförande av trafiksäkra slänter. Utförande av ny överbyggnad på delar av sträckan. Urgrävning av svag undergrund. Avvattning förbättras med nya trummor, dräner och diken. Kanalisation samt nyförläggning och omläggning av el, tele, opto.

 • Losshållning
 • Relining av trummor
 • Sprutsådd
 • Belysningsarbeten
 • Mitt- och sidovägräcken
 • Beläggningsarbeten

Urgrävningar:

 • Nya anslutningar och busshållplatser
 • Losshållningsarbeten
 • Avvattningsarbeten och trummor

GC-väg:

 • Belysningsanläggning
 • Nyläggning och flyttning av el- och optokablar
 • Beläggningsarbeten
 • Vägmarkering och skyltning
 • Räcken

Kundens klimatkrav:

I Administrativa föreskrifterna och Entreprenadkontrakten ställdes följande klimatkraven i entreprenaden:

Redovisa miljövarudeklarationer (EPD) för:

 • Armeringsstål som används i platsgjutna konstruktioner.
 • Konstruktionsstål som ingår i stålpålar, stålspont, rostfria konstruktionsstålprodukter samt väg- och broräcken inklusive linräcken.
 • Cement eller betong som används i platsgjutna konstruktioner.

För andra material och varor som tillhandahålls av entreprenören där projektspecifika emissionsfaktorer används ska klimatpåverkan verifieras genom tredjepartsgranskad miljövarudeklaration. Entreprenören ska genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna visa att det material och de varor som använts uppfyller ovan nämnda krav.

Bränsle
För redovisning i klimatdeklarationen av drivmedel ska schablon för årsmedelvärden av klimatpåverkan från olika drivmedelskvaliteter som rapporteras av Energimyndigheten användas. För höginblandade drivmedel får produktspecifika emissionsfaktorer anges. I de fall entreprenör använder produktspecifika emissionsfaktorer ska entreprenör genom fakturaunderlag eller motsvarande kunna styrka mängder och kvaliteter.

Minskning av klimatpåverkan
Entreprenören ska visa på en reduktion av klimatpåverkan (i form av utsläpp av CO2-ekvivalenter) i procent i jämfört med utgångsläget för entreprenaden. Redovisning ska ske i heltal procent. Utgångsläget, redovisas i bilaga 13.1 som Utgångsläge 1krav, och definieras som bygg och reinvestering plus drift och underhåll, totalt antal ton CO2-ekvivalenter per år. För entreprenörens färdigbyggda anläggning får reduktionen av klimatpåverkan jämfört med utgångsläget inte understiga 15%.

Bonus
Bonus betalas linjärt för varje hel procentenhet upp till och med 15 procentenheter som entreprenören reducerar klimatpåverkan utöver ställt reduktionskrav i procentenheter enligt AFG.36.Den maximala bonusen som kan betalas är fastställt till 1 procent av kontraktssumman. Betalning av bonus sker efter redovisning och granskning av efterfrågade handlingar i samband med entreprenadens färdigställande.

Vite
Om entreprenören inte uppfyller ställda klimatkrav avseende klimatreduktion enligt AFG.36 ska vite betalas med 0,1 procent av kontraktssumman för varje procentenhets sämre prestation jämfört med reduktionskravet. Detta vite maximeras till 1 procent av kontraktssumman. Om entreprenören inte uppfyller ställda klimatkrav enligt AFC.151 ska vite betalas med 0,5 procent av den årliga kontraktssumman. Det maximala vitet per år är begränsat till 100 000 SEK.

Dokumentation
Klimatdeklaration ska upprättas i Trafikverkets klimatkalkylmodell i en webapplikation som finns på Trafikverkets webbplats, sökord "Klimatkalkyl".

Entreprenörens arbete med att reducera klimatpåverkan ska slutredovisas i TMALL 0944 Promemoria Reducerad klimatpåverkan..

Klimatreducerande åtgärder:

 • Ersätta 100% dieselanvändning mot HVO100, både i Svevias och underentreprenörernas fordon. Detta gav minskning med 2 ton CO2e/år
 • Köpa asfaltmassor med lägre klimatpåverkan. Detta gav reduktion
  med 4 ton CO2e/år.

Total besparing av klimatutsläpp, ton CO2e:

6 ton CO2e/år.