Ombyggnation av väg 25, Ljungby

Artikel bild

Fakta

KUND

Trafikverket

ENTREPRENADFORM:

Utförande­entreprenad

KONTRAKTSUMMA:

105 MSEK

PROJEKTTID

Maj 2020 - februari 2022

Projektet innefattar ombyggnad av cirka 12 kilometer befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Allt arbete är utfört i trafik och innefattade:

• Breddning med ett extra körfält på två delsträckor.

• Nya anslutningar, parkeringsfickor, nödfickor och busshållplatser.

• Urgrävningar.

• Losshållningsarbeten.

• Avvatningsarbeten och trummor.

• Parallellvägar och GC-vägar.

• Bullervallar och bullerskyddsskärm med konstruktionsansvar.

• Vattenskyddsområde med täta diken.

• Belysningsanläggning.

• Styrd borrning under trafikerad väg.

• Ny läggning och flyttning av el- och optokablar.

• Igengjutning av koportar med skumbetong.

• Viltstängsel och färister.

• Beläggningsarbeten.

• Vägmarkering och skyltning.

• Mitt-, sido- och slänträcken.

Ytterligare fakta om projektet

Kundens klimatkrav:
Minska klimatpåverkan jämfört med utgångsläge (5 139 ton CO2-ekv)

Klimatreducerande åtgärder:
Ersättning av fossilt bränsle (diesel) med förnybart bränsle (HVO) samt inköp av asfaltmassor med lägre klimatpåverkan än kundens gränsvärden.

Total besparing av klimatutsläpp:
257 ton CO2-ekv

Referens:
Magne Holm, Trafikverket