Sidoförflyttning av
väg 226

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Vägar och gator

KUND

Trafikverket

KONTRAKTSUMMA

80 miljoner kronor

PROJEKTTID

2014 - 2015

Svevia utförde i samarbete med Trafikverket flytt av fyrvägskorsning belägen i Flemingsbergskorset vid Hälsovägen, Regulatorvägen och väg 226 (Huddingevägen). Syftet med arbetet var att ge plats för kommande breddning av plattformen vid Flemingbergs station.

Projektet anses vara ett av regionens viktigaste projekt med tanke på kommande arbeten med renoveringen av järnvägen mellan Stockholms central och Stockholms södra, även kallad Getingmidjan.

Sträckan som flyttats har en årsmedeldygnstrafik på ca 30 000 fordon vilket ställde höga krav på planering och utförande av trafikomläggningar. En annan utmaning i projektet var tidsaspekten. Projektet var tidskritiskt för byggstart av omkringliggande projekt. Därför tillämpades 2 skift under stora delar av projektet.

Projektet innefattade bland annat:

  • Stora trafikomläggningar pågående under 3 dagar.

  • Losshållning av berg i direkt närhet till väg 226.

  • Byggnation av temporär cirkulation för att möjliggöra byggnation av signalreglerad fyrvägskorsning.

  • Ledningsförläggning och omläggning av befintliga ledningar.

  • Rivning av befintlig betongtunnel för gång- och cykeltrafikanter under väg 226, utan avstängning av tunnel.

  • Nybyggnation av valvvågsbro under väg 226

  • Ny dragning av gång- och cykelväg.

  • Anläggning av nya busshållplatser.

  • Hammarborrning under hälsovägen

  • Anläggning av dagvattendam för salamandrar.