Ombyggnation av trafikplats Roslags-Näsby, Täby

Artikel bild

Fakta

KATEGORI

Vägar och gator

KUND

Trafikverket

KONTRAKTSUMMA

130 miljoner kronor

PROJEKTTID

2016 - 2018

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby byggdes en ny trafiklösning för E18 vid Täby. Trafikplatsen byggdes när Sverige fortfarande hade vänstertrafik, resultatet kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området. Svevia byggde på uppdrag av Trafikverket.

E18 är en viktig infartsväg till Stockholm för såväl person- och godstrafik. Den tilltagande köbildningen på E18 och anslutande lokala vägar i Täby ställer nya krav på infrastrukturen. Svevia fick därför uppdraget att genomföra de planerade trafiklösningarna.

– Vi byggde om trafikplatsen vid Roslags-Näsby. Det innebär att vi ersatte den befintliga bron med en ny som breddades för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister och som förbereddes för en framtida utbyggnad av E18. Dessutom byggde vi två nya cirkulationsplatser vid Centralvägen som anlades på vardera sidan om den nya bron. Även de anslutande på- och avfartsramperna byggdes om för att öka trafiksäkerheten och anslöts till cirkulationsplatserna, säger Håkan Nyman, arbetschef på Svevia.