Totalentreprenad anslutning fjärrvärme

- Karlstad Energi

Karlstad Energi har i många år anlitat Svevia som entreprenör för att
utföra markarbeten när vattenledningar ska dras till fjärrvärme.

Anslutning av fjärrvärme i Karlstad kommun

Uppdraget var en så kallad totalentreprenad till en kostnad av cirka 20 miljoner kronor. Med totalentreprenad menas att allt från projektering, till gräv-, schakt – och sprängningsarbeten ingår i uppdraget.

Projektchefen på Karlstad Energi, Lars Granefelt, berättar att kommunen under många år genomfört kampanjer i berörda områden för att bygga ut fjärrvärmenätet och byta ut den vattenburna elen mot direktverkande el.

Johan Törngren, platschef på Svevia och ansvarig för arbetet i Hagalund, berättar om projektet.

– Vi grävde cirka sex kilometer långa och 120 centimeter djupa rörgravar för den stora varmvattenledningen. Från den stora ledningen grävde vi sedan smalare gravar fram till fastigheterna som skulle anslutas. Dikena var cirka 15 meter långa och runt 60 centimeter djupa.

I Hagalund var det 104 fastighetsägare som anmält sig för anslutning till fjärrvärme

Dessutom ingår ansvar för svetsningen och muffning av rören samt kontakter med kulvertleverantör, elektriker, sprängare och plåtslagare. Själva inmätningen av olika koordinater gjordes av Karlstad kommun. Det blev även många kontakter med fastighetsägare som hade frågor.

– Vi hade tre gäng igång samtidigt med grävmaskin och lastbil. När vi grävde på hustomterna använde vi i regel en liten minigrävare, säger Johan Törngren.

När värmeväxlare och annan utrustning monterats i fastigheterna återställs marken på de privata tomterna. På kommunal mark återställer kommunen själva marken.

Det är många kontrollpunkter som ska bockas av under resans gång

Innan markarbetena fram till fastigheten börjar görs en besiktning av fastigheten. När arbetet är avslutat provtrycks skorstenar och en ny besiktning görs för att upptäcka eventuella skador som kan ha uppstått på huset.

– Vi gör dessutom regelbundna stickprov genom vibrationsmätningar, säger Johan Törngren.

Längs gatorna där de stora schakterna görs, sätts staket och annan avstängning upp.

Tidplanen för arbetena vid Hagalund höll, trots att några justeringar fick göras på grund av försenade leveranser.

– Det var också några rejäla regnväder som fyllde schakten så rören låg och flöt. Då fick vi ägna tid åt att pumpa bort vattnet, innan arbetet kunde fortsätta, avslutar Johan Törngren.

Fakta

Kategori
Energi – Fjärrvärme

Kund
Karlstad Energi

Plats
Hagalund, Karlstad kommun

Projekttid
april–november 2010

Kontraktssumma
Ca 20 miljoner kronor

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia hade i uppdrag att anlägga fundament och väg till nytt vindkraftverk

När Skellefteå Kraft AB satsade på tio stycken nya vindkraftverk i Jokkmokksliden utanför Malå fick Svevia i uppdrag att gjuta betongfundamenten.