Vindkraft

Hållbar energi byggs bäst av hållbara entreprenörer. Svevia har ett fullserviceerbjudande för dig som både vill optimera ditt vindparksbygge och den löpande driften.

Vi anlägger och driftar kostnadseffektiv vindenergi

Svevia erbjuder lösningar för vindkraftsprojekt – från miljötillstånd och förberedande vägbyggen till uppförande av själva vindkraftverket och leverans av färdig el. Precis som vindkraft är en långsiktig lösning för förnyelsebar energiproduktion ska själva bygget och anläggningsarbetet vila på hållbara principer.

Helhetsansvar genom totalentreprena

Genom att driva projekt som en totalentreprenad tar vi ett helhetsansvar för bygget. Du minskar de kommersiella riskerna, ökar säkerheten och får tillgång till en egen samordnare. Och för oss är den personliga kontakten med projektets olika aktörer viktig. Vi för en kontinuerlig dialog med vindparksägaren, nätägaren och vindkraftverksleverantören om hur uppdraget kan effektiviseras med avseende på tid och resurser. Från att erbjuda projektledning och hjälp med, myndighetskontakter till att föreslå smarta transport- och logistiklösningar för de skrymmande rotorbladen, turbinhusen och pelarna.

Väg och infrastruktur

Svevia har en stor fördel som leverantör av kompletta vindkraftsparker – att vi sedan länge bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur.

Vägar till vindkraftsparker bryts ofta delvis i helt obanad terräng och ställer stora krav på bärighet och framkomlighet för leverans av material och komponenter. Ibland behövs det broar. Vi kan hjälpa dig med allt inom projektering, planering, byggande och drift av infrastruktur, betongfundament och vägar.

IKN och fiber

Vi erbjuder även konstruktion av elnätet. Det finns stora samordningsvinster att hämta hem genom att planera, projektera och göra kabeldragningar och elnät i samband med arbetet med anslutande vägar.

Det här kan vi göra

 • Behovsanalys

 • Projektledning
 • Geoteknisk rådgivning

 • Dokumentation och myndighetskontakter

 • Vatten- och täkttillståndsansökningar

 • Transport och logistik
 • Trafikanordningsplaner

 • Vägar

 • Broar

 • Besiktning av befintliga vägar och broar

 • Kompletterande markarbeten

 • Grundläggning

 • Betongkonstruktioner

 • Asfaltering

 • Ballast

 • Fundament

 • Kranplatser

 • Resning och montering av vindkraftverk

 • Ledningsdragning och anslutning av el

 • Montering av stängsel

 • Skyltar

Det här kan vi också göra

 • Drift och underhåll av färdig vindkraftspark

Drift och underhåll av

 • Vägar

 • Broar

 • Betongkonstruktioner

Hitta din anläggning

Vi finns på över 100 platser i landet. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till våra kontor, asfaltverk och krossanläggningar.

Kontakta Svevia

Referensprojekt, energi

Vi hjälper energibolag, kommuner, industrier och fastighetsägare att effektivisera arbetet med att anlägga, drifta och underhålla fjärrvärmenät och tillhörande anslutningar. Läs mer om några av de projekt vi utfört.

Säkrare dammkonstruktion i Gårda Dämme

Svevia anlade en ny damkomstruktion och nya kajmurar i betong. I samband med anläggningen av dammen har även en 90 meter lång fiskväg byggts.

Sörby vindkraftpark

Strax sydost om Järvsö med utsikt över Hälsinglands blånande berg var Svevia med och anlade en vindkraftpark som kan generera el för motsvarande 76 000 hushåll.

Högre säkerhet vid Degerforsen i Ångermanälven

Åtgärderna som utfördes var förbättring av erosionsskyddet samt installation av ett nytt dränagesystem.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

Fler tjänster inom energi

Läs mer om vad vi kan erbjuda.

Fjärrvärme

Vi hjälper energibolag, fastighetsägare och industrier att lägga fjärrvärme.

Vattenkraft

Svevia bygger, förstärker och underhåller vattenkraftverk, dammkonstruktioner och anslutande vägar.