Klimatneutralitet

Svevia ska bedriva verksamhet med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målet att bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045

Svevia deltar aktivt i upprätthållandet
av två färdplaner

Svevia har skrivit under och deltar i årliga uppdateringar av bygg- och anläggningssektorns färdplan inom ramen för Fossilfritt Sveriges deklaration om att verka för att bli klimatneutral till år 2045. Färdplanen sammanställdes i linje med Sveriges mål och samhällets behov för att minska växthusgaserna inom bygg- och anläggningssektorn.

I praktiken betyder det att Svevia kommer att behöva köpa in mer klimatneutrala byggmaterial, utveckla och använda mer klimatneutrala byggmetoder och tekniker, minska spill och material-, energi- och transportanvändning vid leveranser av byggmaterial och byggandet samt anpassa byggandet till ett förändrat klimat.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn i jämförelse med basåret 2015:

 • 100 procent minskade växthusgasutsläpp till år 2045
 • 75 procent minskade växthusgasutsläpp till 2045
 • 50 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030
 • Tydlig minskning av växthusgasutsläpp till 2025
 • Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål mellan år 2020 och 2022

Som medlemsföretag i SBMI, Sveriges bergmaterialindustri, står Svevia bakom färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. Detta innebär att vi bland annat åtar oss att verka för att bli mer resurseffektivt i hela vår värdekedja samt att vi öppet ska redovisa mål och resultat av vårt klimatarbete.

Svevia arbetar proaktivt med minskning av klimatpåverkan

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige står för 20–30 procent av Sveriges totala klimatbelastning. En stor del av utsläppen från byggande av anläggningskonstruktioner kommer från tillverkningen av byggmaterial samt från användning av fossila drivmedel i själva byggprocessen vid masshantering och dess transporter.

Utifrån klimatpåverkan från byggmaterial för nyproducerade anläggningskonstruktioner står betong för 45 procent, drivmedel för 25 procent, armeringsstål för 10 procent och konstruktionsstål för 10 procent av klimatpåverkan. Resterande kommer från asfalt och sprängämnen. Fördelningen skiljer förstås mycket mellan olika typer av projekt.

Anläggningssektorns beställare som Trafikverket, kommuner och privata aktörer har börjat ställa krav på beräkning och rapportering av klimatpåverkan i anläggningsentreprenader. Detta görs för att styra anläggningsbyggandet mot att vara klimatneutralt senast 2045. För att uppnå dessa långsiktiga mål sker en succesiv skärpning av klimatkrav i upphandlingar. De mest förekommande klimatkraven är:

 • Ersätta fossilt bränsle (diesel och bensin) med fossilfritt bränsle eller nollutsläppsfordon
 • Ta fram förslag på klimateffektiviserande åtgärder för ett projekt, exempelvis minska masshantering, transporter, materialspill, köpa material med låg klimatpåverkan
 • Köpa byggmaterial med lägre klimatpåverkan än maxutsläppsvärden i Trafikverkets klimatkalkylverktyg
 • Dokumentera projektets klimatarbete i form av en klimatplan (PM Reducerad klimatpåverkan)
 • Samla verifikat i form av kvitton på inköpta material och bränsle samt miljövarudeklarationer (EPD)
 • Utföra en klimatkalkyl för hela projektet i Trafikverkets Klimatkalkylverktyg

I de flesta fall finns bonus och vite kopplade till uppfyllande klimatkraven. Klimatkraven varierar från projekt till projekt och samma beställare kan ställa olika klimatkrav beroende på vilka förutsättningar som finns i ett enskilt projekt att minska klimatpåverkan.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Projekt för minskad klimatpåverkan

Klimatdeklarerad cykelbro i Njurunda

När Svevia byggde en cykelbro i Njurunda krävde Trafikverket en klimatkalkyl, trots att det rörde sig om ett mindre projekt.

Ombyggnation väg 25, Ljungby

Projektet innefattar ombyggnad av ca. 12 km befintlig väg, till mötesfri landsväg med omkörningssträckor.

Eldrivna täkter

Elektrifiering av Svevias bergtäkter är ett pågående projekt där framför allt krossningen ska drivas på direktverkande el. Vi går från att driva krossarna med hjälp av dieselgeneratorer till el.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Gång- och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Entreprenaden omfattar nyanläggning av en ny gång och cykelväg utefter Torsgatan i Skellefteå kommun

Väg 23 Målilla-Hultsfred

Mittseparering och breddning av befintlig väg, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omläggning av el- och telekablar, busshållplatser samt restaurering av vissa trummor under väg 23.

Väg 120 Göteryd-Delary

Syftet med projektet väg 120 Göteryd-Älmhult är att öka komforten och förbättra framkomligheten och transportkvalitén samt öka trafiksäkerheten längs sträckan.

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Cirkulär produktion

Svevia verkar för att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt som uppkommer i verksamheten.

Biologisk mångfald

Svevia verkar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som bevarar biologisk mångfald.