Avfall och cirkulär produktion

Svevia verkar för att återanvända och återvinna så mycket material som möjligt som uppkommer i verksamheten.

Så arbetar vi för en cirkulär produktion

Vid Svevias projekt eftersträvas massbalans med lokal återvinning av de rivnings-, jord- och schaktmassor som uppkommer. Division Industri återvinner riven asfalt och granulat vid produktion av ny asfalt.

Svevia samarbetar bland annat med återvinningsföretaget Ragn-Sells för att effektivisera koncernens avfallshantering. Ragn-Sells har tillståndspliktiga mottagningsanläggningar över hela Sverige. Avfall som hämtas från Svevias arbetsplatser registreras med avseende på volym och vikt och redovisas sedan i Ragn-Sells kundportal.

För det bygg- och rivningsavfall som verksamheten själva ger upphov till eftersträvas i första hand minimering och i andra hand materialåtervinning. Avfallsfraktioner som trä, inerta massor, plast, metall, glas och wellpapp återvinns. Farligt avfall förbränns eller deponeras.

Mängden farligt avfall som till största delen utgörs av förorenad jord varierar beroende av i vilken omfattning Svevia utfört marksaneringsentreprenader

Avfallsgenerering och signifikant avfallsrelaterad påverka

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Klimatneutralitet

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Biologisk mångfald

Svevia verkar för att verksamheten bedrivs på ett sätt som bevarar biologisk mångfald.