Broreparationer

Äger ditt företag en betongbro, en ramp eller kanske en rörbro som behöver lite omvårdnad? Ta hand om din investering genom att låta Svevia ta hand om reparationen.

Svevia reparerar broar Foto Svante Örnberg

En bärande serviceidé

Vårdar broars värde

Vi reparerar alla typer av brokonstruktioner – från järnvägsbroar till mindre industriramper och rörbroar.

Integrerat brounderhåll

Att se till helheten är oftast klokt. Med integrerat brounderhåll reparerar vi bron samtidigt som vi tar hand om det förebyggande underhållet.

Vi tar hand era broar

Tunga transporter, tuff miljö, påkörningar och tidens tand – en bro ska klara av mycket under sin livstid. Och är det konstruktioner som står på industriområden, nära tung industri, i hamnar eller i anslutning till gruvor är risken stor att slitaget blir extra stort. Det finns många anledningar till att underhålla en bro. Skadade kantbalkar, läckande tätskikt, trasiga räcken, sliten asfalt och trasig betong är några tecken på att det är dags att göra en åtgärdsplan. Dessutom är det lätt hänt att en pelare blir påkörd.

Inom Svevia reparerar vi alla typer av brokonstruktioner – viadukter, ramper, rörbroar, timmervägsbroar, järnvägsbroar med tillhörande anläggningar i form av stödmurar, terrasseringar, fundament, på- och avfarter etc. Och det oavsett om bron går över land eller vatten.

Vi känner konstruktionen på djupet

Genom att vi arbetar över hela landet vet vi hur olika klimatförhållanden och trafikmängder påverkar betongkonstruktionen – både på ytan och på djupet.
Med ett proaktivt arbete är det möjligt att både förlänga livslängden på olika konstruktioner samt minska framtida underhållskostnader.

Teknik och metoder i framkant

Vi är väl förtrogna med den senaste tekniken och metoderna när det gäller skyddsbetong, broisolering, reparation av olika typer av betongkonstruktioner. Oavsett om skadorna beror på frostsprängning, påkörningar, vägsalt, vatten eller som en följd av mekanisk nötning. Speciellt fokus har vi på åtgärder som säkrar robustheten så att konstruktionen har kvar sina tekniska egenskaper över tid.

Bärande kunskap

Vi bilar, fräser, blästrar, armerar, gjuter, tätar, asfalterar och färdigställer broytan enligt byggkonstens alla regler. Och när vi ändå håller på kan vi även reparera räcken, staket, stöd- och skyddsmurar etc. Vi arbetar också med kabelstegar, belysning samt tar hand om rörinstallationer för bland annat bortforsling av dagvatten.

Produktiv planering

Allt är inte bara teknik. En broreparation kräver också noggrann planläggning för att inte störa den dagliga verksamheten. Vi tar fram trafikanordningsplaner (TA-planer) och löser logistiken runt arbetsplatsen – allt för skapa smidiga trafikflöden och en säker arbetsplats.

Integrerat brounderhåll

På senare år har vi fått allt fler integrerade uppdrag inom brounderhåll.  Det betyder att vi även arbetar med förebyggande åtgärder, att vårda konstruktionerna innan skador har uppstått. Vi besiktar och tvättar broar, fundament samt impregnerar betong och målar eventuella stålkonstruktioner. Vi röjer marken runt omkring från sly och buskar och gör de markarbeten som krävs. Genom kontinuerliga besiktningar upptäcker vi brister i tid.


                        Kontakta ossVårt servicekoncept

Upphandla en enskild broreparation eller ett löpande integrerat uppdrag där både reparationer och förebyggande underhåll ingår.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Metodval
 • Besiktning
 • Bilning
 • Fräsning
 • Svetsning
 • Armering
 • Blästring
 • Betonglagning/gjutning
 • Ytbehandling och tätning
 • Stålarbeten
 • Asfaltering
 • Lagning av vägräcken, stängsel, plank
 • Vägmarkering
 • Vägskyltar
 • TA-planer

Med känsla för helheten

Kan du förbättra framkomligheten inom fabriksområdet med en ny bro, bygga en betongramp i färjeläget eller öka tillgängligheten i det nya bostadsområdet med en gångbro? Svevia har allt som krävs för att få ny infrastruktur på plats.

Läs om några av våra projekt

Svevia bygger om Rotebroleden

Svevia bygger om väg 267 Rotebroleden mellan trafikplatserna Rotebro och Stäket, en sträcka om cirka sex kilometer.

Exploatera med betong

Brokonstruktion FOtoa Svante Örnberg

Vi konstruerar, anlägger och gjuter stödmurar, gångbroar, tunnlar, kajer och andra betongkonstruktioner.