Hantering av förorenade massor

Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av förorenade massor. Vi hjälper dig att ta hand om förorenade schaktmassor, restprodukter och annat farligt avfall.

Från utredning om förorening till en plats att njuta av

 • Utredning och åtgärdsförslag
  Vi hjälper till med miljöhistorisk inventering, markundersökning och åtgärdsförslag.

 • Saneringsåtgärder
  Vi tar hand om hela uppdraget och hjälper till med arbetsledning, selektiv schakt, vattenrening, transporter och logistik.

 • Behandling av förorenade massor
  Massorna renas på plats eller körs till någon av våra efterbehandlingsanläggningar.

 • Miljökontroller och dokumentation
  Vi tar hand om myndighetskontakter, fältanalyser, klassning av massor, slutrapportering.

Mottagning och behandling av förorenade massor

Flera av våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd, som gör det möjligt att ta emot många olika typer av restprodukter för behandling och återvinning. Exempel på sådana restprodukter är förorenade schaktmassor, jord från saneringsuppdrag, sandningssand, betong, asfalt, tvättränneslam och annat farligt avfall. Kontakta någon av våra efterbehandlingsanläggningar, så får du veta mer om vad vi kan erbjuda på respektive anläggning.

Svevia har sju egna anläggningar med tillstånd att ta emot och behandla förorenade massor. Men eftersom vi samarbetar med andra aktörer kan vi hjälpa till med mottagning på ännu fler platser. Vi jobbar med flera behandlingstekniker som till exempel jordtvätt och biologisk behandling. Därigenom kan vi behandla många olika typer av föroreningar. Kontakta oss och berätta om ditt projekt, så hjälper vi dig att hitta en lösning!

Mobil utrustning för sanering av förorenade massor

Många av våra behandlingstekniker kan utföras på plats inom det förorenade området. På så sätt kan kostsamma och miljöbelastande transporter undvikas och materialet återanvändas direkt på plats. Något som både gynnar projektets ekonomi och miljön.

Vi erbjuder också

 • Åtgärdsutredning och - förslag

 • Hjälp med myndighetskontakter

 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material

 • Dokumentation och rapportering

 • Arbetsledning i förorenade områden

 • Logistik och transport

Blanketter

Våra efterbehandlings­anläggningar

Svevia har efterbehandlingsanläggningar på nio platser i landet men samarbetar också med andra anläggningar. Välkommen att kontakta oss.

Efterbehandlingsanläggningar

Kontakta oss

010-458 11 33
mottagning.fororenad.jord@svevia.se

Eller fyll i formuläret för att kontakta oss.

Referensprojekt, sanering av mark och vatten

En uppröjd och rengjord plats, är en bra grund att bygga på. Här hittar du några av de saneringsprojekt vi utfört.

Sanering av tidigare impregneringsanläggning i Askersund

Svevia har under åren 2021 och 2022 utfört en sanering av cirka 10 000 ton massor förorenade med arsenik och PAH samt muddring av cirka 25 000 m³ muddermassor. I projektet spontades cirka 105 meter slagen spont från pråm.

Sanering och miljökontroll i Västberga

Under 2018 – 2020 utförde Svevia en sanering av massor förorenade med PCB och metaller. I saneringen ingick schakt, miljökontroll och vattenrening. Totalt hanterades ca 72 000 ton massor.

Sanering av mark, Kalmarsundsverket

Svevia har under 2021 och 2022 utfört en sanering av mark förorenad med tungmetaller och PAH. Totalt hanterades cirka 130 000 ton massor.

Sanering av det gamla sågverket i Bestorp

Strax söder om Bestorps tätort med angränsning till sjön Stora Rängen i söder fanns tidigare ett sågverk. En verksamhet som lämnat stora föroreningar efter sig.

Sanering av tidigare brandövningsplats, Järfälla

Svevia fick i uppdrag att sanera marken inom det förorenade området. I saneringen ingick schakt, harpning, sortering, borttransport av förorenade massor, miljökontroll samt återfyllnad av utsorterat material.

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt

Svårt förorenad mark på tidigare gasverkstomt Länsstyrelsen i Skåne hade klassat gasverkstomten som en av de fem mest förorenade objekten i länet.

Nytt liv åt den gamla brandövningsplatsen i Kalmar

I saneringen ingick iordningsställande av en tät yta, schakt, siktning, jordtvätt med vattenrening, miljökontroll samt återfyllnad.

Rivning byggnader, sanering mark och vatten, Heliotropen, Malmö

Under 2009 utförde Svevia en omfattande rivning av förorenade byggnader och sanering av mark och vatten inom fastigheten Heliotropen 6 i centrala Malmö.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Sanering av kisaska, Nyheden, Krokom

Saneringsarbetet innebar uppschaktning av kisaskan som låg som ett tunt lager på olika nivåer i marken. Den förorenade jorden transporterades bort till deponi och grusplanen fylldes med grus och återställdes.

Sanering av metaller, lösningsmedel och olja

På fastigheten Nithammaren 8 har det tidigare förekommit verksamheter som gett upphov till föroreningar i mark och grundvatten.

Sanering inför kommande nybyggnation

Svevia har fått i uppdrag att sanera området inför kommande byggnation. I saneringen ingår miljökontroll samt borrning och provgropsgrävning intill järnvägen i öster för att klassa de ej tidigare klassade massorna.

Fler tjänster inom sanering av mark och vatten

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom sanering av mark och vatten

Utredning, sanering och miljökontroll

Vi kan hjälpa till med hela kedjan från utredning och markundersökning till sanering och myndighetskontakter.

Behandling av förorenad jord

Genom biologisk behandling av förorenade jordar minskas föroreningshalten så att jorden kan återanvändas och behovet av att ta fram nytt material minskar.