Frågor och svar

Här hittar du information om pågående täktansökningar och svar på vanliga frågor.

Pågående ansökningar

Just nu pågår ansökningar på följande platser

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Kontakta Svevias råvarugrupp för mer information.

Kontakt

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Så fungerar det

Frågor och svar om Svevias ballastverksamhet

Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning. Varje år produceras och levereras över 100 miljoner ton berg- och grusmaterial i Sverige, motsvarande cirka 10 ton per person och år eller 25 kg per person och dag, vilket gör det till landets största industriprodukt räknat i vikt. (Källa: SBMI Fossilfri färdplan).

Svevias uppdrag tillsammans med våra kollegor i branschen är att försörja samhället med det stenmaterial som krävs för att kunna bygga ytterligare bostäder och sköta om vägar och järnvägar. Att långsiktigt säkra försörjningen av bergmaterial krävs för att den utvecklingen av bebyggelse som planeras ska kunna bli verklighet.

Här har vi samlat någa vanliga frågor och svar om vår verksamhet. Finner du inte svar på den fråga just du är intresserad av så skicka gärna din fråga och dina kontaktuppgifter till ravarugruppen@svevia.se.

För alla byggnationer krävs råvara i form av stenmaterial. För att tillgodose behoven av stenmaterial söker Svevia löpande efter nya områden för täkter. Dessa områden måste uppfylla många kriterier - några av de viktigaste är att det ska finnas stort avstånd till närboende och andra motstående intressen, det ska ligga utanför områden av riksintresse eller områden som omfattas av andra skydd samt att det ska ligga nära till avsättningsområdet. Lokaliseringen som valts uppfyller alla dessa kriterier.

Täkten kommer vara reglerad av villkor för buller. Det innebär att bullret från täkten måste hålla sig inom vissa gränsnivåer och att det regelbundet kommer att kontrolleras.

Täktverksamhet är en verksamhet som genererar viss dammbildning, speciellt vid torr väderlek. Damningen är framförallt en arbetsmiljöfråga för de som jobbar i täkten, varför dammbekämpning sker vid källan och därför kommer påverka närboende i mycket liten utsträckning och oftast inte alls. Det är bolagets intresse att kontinuerligt undersöka, begränsa och förebygga damm (och framförallt kvartsdamsspridningen) på sina arbetsplatser.

Vanligtvis sker sprängning i täkter ca 4-6 gånger per år vid normal produktion. Vid öppning av en helt ny täkt eller om det är större samhällsprojekt som pågår, kan sprängning enstaka år komma att ske upp till 10-12 gånger. Sprängning är ett moment i en täkt som kan innebära risker. Inför varje sprängning görs därför en riskbedömning och varje salva (det område med berg som ska sprängas vid ett tillfälle) dimensioneras efter de förutsättningar som finns på plats för att minska risken för stenkast och för att hålla låga nivåer på vibration och luftstötvågor.

Vid sprängning skapas vibrationer och luftstötvågor. Täkten kommer vara reglerad av villkor för vibrationsnivåer och kontrolleras därefter. Gränsvärden är satta så att risk för skada inte uppstår. Upplevelsen av vibrationer är subjektiv och vissa känner ett obehag när man inte vet varför det vibrerar. Som närboende eller direkt berörd på annat sätt, finns alltid möjlighet att få aviseringar via mail eller sms innan sprängning sker.

Svevia gör inför ansökan en hydrogeologisk utredning. Den visar om vattennivåer i omgivningen kommer att påverkas av täkten. Kontroller av vatten i omgivningen kommer att ske regelbundet. Avsänkningar av vatten är vanligtvis störst precis vid täkten och minskar successivt ju längre från området du kommer.

Vad gäller påverkan på växande skog så kan man generellt säga att vissa områden kan bli något torrare men denna försörjs främst med vatten från nederbörd.

Svevia arbetar liksom stora delar av bergmaterialindustrin med att återvinna material som i juridisk mening ibland klassas som avfall. Det rör sig om jord- och schaktmassor från olika projekt liksom inerta material som berg, betong och asfalt som i sin helhet kan återanvändas i nya projekt efter bearbetning som krossning. Massorna kontrolleras noggrant enligt krav vilka också följs upp av tillsynsmyndigheten.

Det är ett viktigt resursutnyttjande att ta tillvara på återvinningsbara massor och skapa cirkulära flöden i samhället.

Täktverksamheten kommer generera tung trafik i form av lastbilar till vägnätet. Hur mycket det ökar, beror på hur stora mängder berg som kommer att köras ut från täkten. Täktverksamhet baseras på den lokala råvaran i berget och den lokala marknaden i samhället. Skulle efterfrågan på material vara mindre så kommer transporterna att minska.

Täktverksamhet är ett ingrepp i naturen vilket också är en av anledningarna att det prövas och att villkor för verksamheten fastslås av prövningsmyndigheten, Länsstyrelse eller Mark- och miljödomstolen. På platsen kommer området successivt tas i anspråk och naturmiljön försvinner under verksamhetstiden.

I täkter tillskapas däremot många nya miljöer som främjar andra naturvärden än vad som initialt fanns på platsen. Många - både växter och djur - frodas i en störningsbetonad miljö och under verksamhetens bedrivande kommer dessa värden underhållas.

I samband med avetablering på platsen kommer området efterbehandlas och då kommer hänsyn tas till de naturvärden som finns i området eller som man ser är möjligt att främja. Många gånger tillskapar en täkt livsmiljöer för många skyddsvärda arter, så väl för växter som djur.

Täkters verksamhet bedrivs i huvudsak vardagar under dagtid vilket ger goda förutsättningar att fortsätta nyttja kringområdet för friluftsliv på kvällar och helger. Vissa täkter har även sommarupphåll och mindre produktion vintertid. Det är enbart inom täktens direkta verksamhetsområde som allmänhetens nyttjande kommer begränsas samt ett något utökat skyddsområde vid sprängning. Sprängning föregås alltid av varningssignaler, avstängda vägar samt att personal finns posterad runt om området för att säkerställa att ingen är i närheten av täkten.

Aktuell sameby berörs av i stort sett all byggnation och expansion i området. Svevia utreder alltid ett antal lokaliseringar och anser att med en god dialog och anpassning av täktens verksamhet så kan de båda näringarna bedrivas parallellt vid aktuellt område.

Relaterade sidor

Läs mer om Svevias ballastverksamhet.

Så fungerar en bergtäkt

Årligen används ca 100 miljoner ton stenmaterial för olika typer av byggande i Sverige. Merparten kommer från täkter, resterande från entreprenader där man bryter berg för att göra plan yta, driver tunnlar i berggrunden eller använder återvunnet material. Läs mer om hur det fungerar.

Grus- och krossmaterial

Våra krossanläggningar finns över hela landet. Här hittar du grus- och ballastmaterial för olika typer av projekt och ändamål. Exempelvis fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Här ser du några av de produkter vi erbjuder.