Grus- och krossmaterial

Vi erbjuder grus- och krossmaterial på över 100 platser i landet. Läs mer om några av de produkter vi erbjuder.

Våra produkter

Det är troligt att det finns en ballastanläggning nära dig. Vi finns över hela landet. Vid våra krossanläggningar kan du köpa grus, sand, morän, fyllnadsmassor och krossprodukter för vägbyggen, grundläggning, dränering, järnvägsprojekt och olika typer av anläggningsarbeten. Här ser du några av de produkter vi erbjuder.

Makadam

Makadam kan användas i bärlager, förstärkningslager, dränering, kappilärbrytande skikt men också som slitlager och dekorationslager på gång- och parkeringsytor. Makadam går att få i många färger vilka beror på vilken bergart det är som i sin tur beror på var det är brutet.

Bergkross

Bergkross finns i en mängd olika storlekar och går under många olika namn beroende på användningsområde. Bergrkoss kan bland annat användas för underhållsgrusning av vägar, planer och parkeringsplatser.

Stenmjöl

Stenmjöl är det finaste materialet som tas fram vid krossning. Stenmjöl används vid fogning av marksten och plattor, justeringar, jordförbättring med mera.

Några av våra 100 krossanläggningar

Kontakta någon av våra krossanläggningar för att hämta grus, kross och ballastprodukter. Vi har anläggningar i hela landet – från norr till söder.

Hitta våra krossanläggningar

Cirkuläritet - återvinning

Återvinning är viktigt. I alla Svevias större täkter finns möjlighet till återvinning. Asfalt, betong och schaktmassor kan tas emot i de flesta större täkterna. I vissa täkter kan även andra materialslag tas emot. Kontakta din närmaste täkt för mer information.

Några vanliga återvinningsmaterial:
  • Asfalt
    Återvunnen asfalt används främst i asfaltproduktion. Asfalt som är uppriven, fräst, från vägen krossas till mindre storlekar och tillsätts sedan i den nya asfaltmassan. Krossad återvunnen asfalt går också att använda på mindre vägar som ett alternativ till bärlager eller slitlager.

  • Schaktmassor
    Schaktmassor innehåller ibland stora mängder jord vilket sorteras ur och återanvänds. Schaktmassor kan också användas för byggnationer i täkt såsom bullervallar och vid efterbehandling för att skapa flackare slänter mot den branta bergväggen.

  • Betong
    Betong kan krossas och användas som till exempel fyllnadsmaterial under byggnader. Det går också att användas vid tillverkning av ny betong.