Kompetens och utbildning

Svevias framgång är beroende av att koncernen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Därför bedrivs ett målmedvetet och långsiktigt arbete med att erbjuda karriärutveckling för både ledare och medarbetare.

Vårt arbete för att säkra kompetensförsörjningen

Svevias framgång bygger på förmågan att behålla, engagera, utveckla och rekrytera medarbetare.

För att bibehålla och öka kännedomen om Svevia på arbetsmarknaden genomförs löpande rekryterings- och varumärkeskampanjer. Internt bedrivs ett strukturerat arbete med Talent Management, där successionsplanering och potentialbedömning ingår. Talent Management är en förutsättning för att skapa lönsam tillväxt och säkra långsiktig kompetensförsörjning.

Sveviaakademin

Svevia erbjuder möjligheter till lärande och utveckling och Sveviaakademin är vår plattform för kompetensutveckling. Genom Sveviaakademin erbjuds medarbetarna kvalitetssäkrade utbildningar. Svevia har egna interna utbildare men har också samarbete med flera externa leverantörer. Som ett led i att erbjuda attraktiva karriärvägar samarbetar Svevia med Handelshögskolan i Stockholm.

Genom våra olika ledarskapsutbildningar säkras kompetens- och ledarförsörjning samtidigt som vi skapar och erbjuder attraktiva karriärvägar. För att säkra ledarförsörjningen erbjuder Svevia flera olika ledarskapsprogram. Dessa är:

  • Leda utan att vara chef
  • Leda med personalansvar
  • Chefer som leder andra chefer

Traineeprogram

Svevias traineeprogram riktar sig till civil- och högskoleingenjörer. Programmet pågår i 12-18 månader och bidrar till Svevias försörjning av ledare och specialister.

Syftet med traineeprogrammet är att anställa akademiker i början på karriären och ge dem en gedigen introduktion och start i arbetslivet.

Traineerna har en grundplacering i organisationen från sin första anställningsdag och är en del av en arbetsgrupp i någon av Svevias divisioner eller på koncernstab. För att ge traineerna en bredare förståelse för hela Svevias verksamhet och öka den interna rörligheten, sker praktikperioder på andra divisioner. Det interna Alumninätverket finns för de traineer som arbetar kvar i Svevia.

Mer om Svevias traineeprogram

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Hälsa och säkerhet

Svevias systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete är alltid prioriterat på våra arbetsplatser. Genom att arbeta med aktiviteter som stärker vår säkerhetskultur arbetar Svevia ständigt för att identifiera risker, förebygga tillbud och olyckor för att uppnå säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser.

Likabehandling och mångfald

Svevias arbetsplatser ska vara säkra och inkluderande. Svevias ledare är företagets viktigaste förebilder och kulturbärare, vilka bidrar till engagerade medarbetare. Ledarskapet är avgörande för Svevias mål om långsiktig hållbar lönsamhet.