Likabehandling och mångfald

Svevias arbetsplatser ska vara säkra och inkluderande. Svevias ledare är företagets viktigaste förebilder och kulturbärare, vilka bidrar till engagerade medarbetare. Ledarskapet är avgörande för Svevias mål om långsiktig hållbar lönsamhet.

Mångfald och inkludering

Arbetsgrupper som präglas av mångfald bidrar till ökad trivsel, innovation, engagerade medarbetare och lönsamhet. I vår medarbetarpolicy och handlingsplan för likabehandling, jämställdhet och mångfald fastställs att alla medarbetare ska behandlas lika oavsett etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning, livsstil eller andra attribut.

Bygg- och anläggningsbranschen har historiskt sett varit homogen. Svevia arbetar med att öka jämställdheten och mångfalden i hela organisationen för att spegla samhället i stort. Detta görs genom verksamhetsplanering, kompetensbaserad rekrytering och utbildning. Målsättningarna inom mångfald och likabehandling formuleras enligt följande:

  • Svevia ska öka mångfalden och vara en arbetsplats för alla
  • Svevia ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier
  • Svevia ska öka andelen kvinnor av totalt antal anställda samt öka andel kvinnor av totalt antal chefer

Inom Svevia råder det nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier. Detta gäller i förhållande till kollegor, kunder, leverantörer och allmänhet.

Machoindex

Svevia arbetar med mångfalds- och inkluderingsfrågor för att driva en förflyttning mot en mer heterogen bygg- och anläggningsbransch men också för att främja likabehandling samt motverka trakasserier och kränkande särbehandling på våra arbetsplatser. Som en del av vår medarbetarundersökning mäter Svevia även i vilken utsträckning det förekommer en machokultur på arbetsplatserna, med hjälp av machoindex.

Machokultur syftar på en kultur som kan uppstå på mansdominerade arbetsplatser där maskulinitetsnormer förs vidare till nya generationer av medarbetare och chefer. Machoindex är ett verktyg framtaget av Byggcheferna, som är en del av fackförbundet Ledarna. Resultatet från machoindexmätningen 2022 visar att 26 procent av medarbetarna upplever att det finns machokultur i någon utsträckning på arbetsplatsen. Denna siffra kan jämföras med Byggchefernas undersökning bland medlemmarna inom bygg- och anläggningsbranschen under 2022 där resultatet var 50 procent.

Resultatet av mätningen ger värdefull information om vad Svevia på övergripande och lokal nivå behöver arbeta med för att stärka vårt kulturarbete och attraktivitet.

Ledare som skapar resultat genom sina mearbetare

Svevias chefer är företagets viktigaste förebilder och kulturbärare, och förväntningarna på dem är höga. Svevia är beroende av enga gerade medarbetare som känner till vad som förväntas av dem, har tydliga mål, får återkoppling och som ges möjlighet att utvecklas. Med chefer och ledare som lever som de lär skapas också engagerade medarbetare.

Svevias ledarprofil har fem ledarförmågor framtagna som tydliggör förmågor och beteenden chefer i
bolaget ska agera efter.

Fem ledarförmågor framtagna som tydliggör förmågor och beteenden chefer i  bolaget ska agera efter.

Fem ledarförmågor framtagna som tydliggör förmågor och beteenden chefer i bolaget ska agera efter.

Medarbetarskap - varje dag

Med Svevias medarbetarprofil skapas en gemensam samsyn på begreppet medarbetarskap och vilka förväntningar som ställs på våra medarbetare. Medarbetarprofilen är en förlängning av koncernens värdeord och synliggör fyra ageranden bolaget vill se hos medarbetarna.

Alla medarbetare i Svevia är medskapare i att utveckla verksamheten, samarbeta med kollegor och kunder samt skapa en kultur där alla känner sig välkomna.

Medarbetarprofilen är en förlängning av koncernens värdeord och synliggör fyra ageranden bolaget vill se hos medarbetarna.

Medarbetarprofilen är en förlängning av koncernens värdeord och synliggör fyra ageranden bolaget vill se hos medarbetarna.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Social hållbarhet

Att arbeta med social hållbarhet är en del av Svevias vardag. Mycket av verksamheten bygger på att upprätthålla en rad samhällsfunktioner. Att skapa säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser gör att Svevia kan bygga en sund leveransapparat från grunden.

Strategiska mål för hållbart värdeskapande

Svevias övergripande mål är en långsiktig hållbar lönsamhet i nivå med, eller högre än, jämförbara företag i branschen. Hållbarhetsmålen beslutas av styrelsen och vi följer löpande upp målen under året.