Hälsa och säkerhet

Svevias systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete är alltid prioriterat på våra arbetsplatser. Genom att arbeta med aktiviteter som stärker vår säkerhetskultur arbetar Svevia ständigt för att identifiera risker, förebygga tillbud och olyckor för att uppnå säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser.

Identifiering och hantering av risker

Svevia arbetar systematiskt med att identifiera, rapportera, hantera och följa upp riskobservationer, tillbud och olyckor i det digitala systemstödet BIA. Uppgifterna redovisas såväl internt, som i dialog med kund och med andra intressenter.

Årlig säkerhetsvecka

I Svevia sätter vi alltid säkerheten först. För att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och för att utveckla säkerhetsarbetet genomför Svevia årligen en säkerhetsvecka. Under säkerhetsveckan genomförds flera kompetenshöjande insatser kring normer och attityder med syfte att öka medvetenheten och att ge Svevias medarbetare kunskap om hur de kan arbeta än mer inkluderande och säkert.

Allas säkerhet är prioriterad

Svevias säkerhetskultur gäller för alla som vistas på arbetsplatserna. Att inkludera kunder, leverantörer och underentreprenörer i vårt säkerhetsarbete är nödvändigt för att uppnå säkra arbetsplatser med noll olyckor. Därför deltar Svevias underentreprenörer vid gemensamma uppstartsmöten och genomgångar som sker i verksamheten. Svevias underentreprenörer använder också BIA vid olycks- och tillbudsrapportering.

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Svevia arbetar kontinuerligt med att identifera, rapportera, hantera och följa upp risker, tillbud och olyckor i olyckshanteringssystemet BIA. Uppgifterna följs upp löpande inom både ledningsgrupper, arbetsplatsträffar och i den centrala skyddskommittén. Uppgifterna i BIA gör att Svevia ständigt utvecklas och arbetar förebyggande, på såväl central som lokal nivå. Resultatet av den årliga uppföljningen av Svevias systematiska arbetsmiljöarbete har bidragit till att stärka säkerhetskulturen genom konkreta förbättringar och aktiviteter i verksamheten och i Svevias ledningssystem.

Hållbara arbetssätt

Svevia arbetar kontinuerligt för att utveckla hållbara arbetssätt. I Svevias ledningssystem finns rutiner för att efterleva lagkrav som bidrar till säkra hållbara arbetssätt i praktiken. Ledningssystemet är bland annat baserat på lagar, krav och riktlinjer. I ledningssystemet finns också processer för hur Svevia arbetar för att identifiera och hantera risker. Processerna omfattar Svevias samtliga medarbetare och underentreprenörer.

Medarbetarnas deltagande och samråd säkerställs genom Svevias skyddskommitté, regionala arbetsmiljökommittéer samt arbetsplatsträffar. Regionala skyddsombud och huvudskyddsombud medverkar på centrala skyddskommitténs möten som hålls fyra gånger per år.

Arbetsmiljöutbildning

Svevia erbjuder flera utbildningar inom arbetsmiljö, vilka baseras på riskområden och obligatoriska kravutbildningar. Alla medarbetare genomför en grundutbildning inom arbetsmiljö som kompletteras med kompetenshöjande utbildningsinsatser beroende på befattning och roll.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Svevia arbetar strategiskt och långsiktigt med hälsofrämjande insatser på arbetsplatserna. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön följs upp kontinuerligt i medarbetarundersökningen. Resultatet presenteras på aggregerad nivå och omfattar stress, återhämtning, kränkande särbehandling, machoindex samt vägledning för att arbeta hälsosamt och säkert. Underlaget är ett verktyg för att utvärdera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen med syfte att förbättra arbetsmiljön och ha balans i tillvaron.

Koncernen erbjuder också, tillsammans med samarbetspartner, friskvårdsbidrag och andra hälsofrämjande insatser.

Våra finansiella rapporter

Läs och ladda hem Svevias delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer om Svevias hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Likabehandling och mångfald

Svevias arbetsplatser ska vara säkra och inkluderande. Svevias ledare är företagets viktigaste förebilder och kulturbärare, vilka bidrar till engagerade medarbetare. Ledarskapet är avgörande för Svevias mål om långsiktig hållbar lönsamhet.

Kompetens och utbildning

Svevias framgång är beroende av att koncernen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Därför bedrivs ett målmedvetet och långsiktigt arbete med att erbjuda karriärutveckling för både ledare och medarbetare.