Välkommen till en säker och hållbar arbetsplats

Vi vill att du ska känna dig trygg och trivas när du besöker oss. Ta del av informationen på sidan innan du besöker någon av våra arbetsplatser.

Information för dig som ska besöka
någon av våra arbetsplatser

Svevia arbetar med och i trafik. Vi ska genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt, erbjuda trygga och säkra arbetsplatser samt ligga i framkant och leda utvecklingen på säkerhetsområdet. Samtidigt ska vi ta ansvar för människor, miljö och bidra till en hållbar utveckling. Det är Svevias löfte till kunder, medarbetare och allmänhet och vi tar det löftet på stort allvar. Därför är det viktigt att alla som besöker våra arbetsplatser känner till och följer våra regler för en säker och hållbar arbetsplats.

På Svevia har vi ordnings- och skyddsregler som alla i våra projekt och på våra anläggningar måste följa. Utöver dessa ordningsregler finns även arbetsplatsspecifika risker som man informeras om vid arbetsplatsintroduktion i projekt/anläggning.

Allmänt:
 • Alla på arbetsplatsen ska aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet och följa de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Detta gäller både Svevia medarbetare samt entreprenörer och besökare.

 • De som arbetar på Svevias arbetsplatser ska ha ska ha ett giltigt ID06 kort som kan visas på begäran.

 • Det är obligatoriskt för alla som är verksamma på Svevias arbetsplatser att genomföra "Safe construction training" med godkänt resultat. Kravet är gemensamt för hela byggbranschen. Ett godkänt resultat är giltigt i fem år och registreras i ID06 kompetensdatabas. Du hittar utbildningen här: Safe construction training

 • Ordning och reda ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel, framkomlighet och kan förhindra olyckor.

 • Mobiltelefonanvändning i och kring maskiner i rörelse är förbjudet. Att ta emot samtal om max en minut är tillåtet för maskinist (förutsätter handsfree). Yrkes- / Tjänstemedarbetare ska gå ut ur maskinens arbetsområdet vid mobilsamtal.

 • Rökning är förbjudet i Svevias lokaler och fordon. Rökning utomhus får endast ske på anvisad plats. Svevia är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Slumpmässiga alkohol- och drogtester genomförs på Svevias arbetsplatser, där även entreprenörer och andra som är registrerade i arbetsplatsens personalliggare ingår.

 • Medarbetare och entreprenörer har inte rätt att ha med sig husdjur till arbetsplatsen.
Säkra arbetssätt:
 • Skydds- och säkerhetsanordningar måste respekteras. En skyddsanordning får endast tillfälligt tas bort efter medgivande från Svevias arbetsplatsansvarige och ska snarast återställas. Om skyddsanordning inte omedelbart återställs ska arbetsområdet säkras och rapporteras till arbetsplatsansvarige.
 • Ta reda på var släckningsredskap förvaras och utrymningsvägar finns. Håll utrymningsvägar fria. Gasflaskor förvaras på anvisad och markerad plats som ska förses med varningsskyltar.

 • Påbörja inga heta arbeten utan att tillståndsansvarig för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd.

 • Lyftanordningar, lyftredskap, tryckkärl samt besiktningspliktiga maskiner och utrustningar ska vara besiktigade, godkända och fortlöpande kontrolleras enligt gällande föreskrifter. Ansvaret för att detta är kontrollerat och säkerställt innan användning åligger alltid användaren. Egenkontroll skall alltid utföras innan användning av utrustning.

 • Elsäkerhet: Alla uttag ska vara av typen ”CEE-don” och alla maskiner & utrustningar ska vara anpassade till detta. Eluttag på arbetsplatser upp till 32A ska vara skyddade av jordfelsbrytare max 30mA. Ingrepp får endast utföras av personer som ingår i Svevias egenkontrollprogram eller av inhyrd elinstallationsfirma. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast Svevias arbetsledning.

 • Kemikalier ska förvaras så att oavsiktligt spill inte kan ske. Vid förvaringsställe för flytande kemikalier/oljor samt i maskiner ska sanerings/absorptionsmedel finnas tillgängligt. Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

 • Första hjälpen-material ska förvaras i personalutrymmen, fordon och/eller i arbetskläder. HLR-utbildad personal framgår av ”Arbetsmiljöanslag”.

 • Skyddsronder genomförs regelbundet på Svevias arbetsplatser. Kontaktperson för entreprenör ska delta i skyddsrond om så erfordras.
Trafik och trafiksäkerhet:

Transportvägar och parkeringsplatser ska nyttjas enligt arbetsplatsdispositionsplan. Förare får vända eller backa om det kan ske utan fara eller hinder. Finns personer kring fordon ska backkamera finnas. Godkänd trafikanordningsplan är minimikrav för vägarbetsplatsens utmärkning.

Alla på arbetsplatsen ska:

 • Föredömligt passera vägarbeten och övriga yrkesgrupper som har vägen som sin arbetsplats och i övrigt anpassa hastigheten till rådande väglag och trafikmiljö.

 • Respektera kör- och vilotidsregler.

 • Vårda och kontrollera att fordonet är i ett trafiksäkert och representativt skick.

 • Lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt.

 • Kontrollera och respektera gällande viktbestämmelser.

 • Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.

 • Planera restiden så att det finns god tidsmarginal.

 • Använda telefon med handsfree samt övrig kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt. Funktioner som exempelvis SMS och e-post skall inte användas under framförande av fordon.
 • Yrkesmedarbetare / Underentreprenör
  Skyddshjälm med fyrpunkts hakrem, varselkläder på över- och underkropp, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Hörselskydd, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.

 • Platsledning
  Skyddshjälm med fyrpunkts hakrem, varselkläder på överkropp, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Hörselskydd, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.

 • Besökare
  Skyddshjälm med hakrem, varselkläder på överkropp, skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska användas. Hörselskydd, skyddsglasögon/visir och skyddshandskar ska alltid bäras med och användas vid behov.

 • Övrig personlig skyddsutrustning enligt lokal riskvärdering ska även användas.

Varselkläder ska uppfylla klass 3 och vara märkta med EN ISO 20471.
Observera att det vid mindre storlekar kan behövas en kombination av plagg för att uppnå klass 3, genom så kallad samcertifiering. Vid mörker och nedsatt sikt ska samtliga bära varselbyxa med lågt sittande reflex i lägst klass 2.

Undantag för viss skyddsutrustning
 • Arbete vid blomplantering och skräpplockning får utföras utan skyddshjälm
 • Huva får användas på regnkappa

 • Förare i fordon med ”säker hytt” får arbeta utan skyddshjälm

För att kunna göra avsteg från krav på personlig skyddsutrustning krävs att riskbedömning genomförs. För varje arbetsplats/arbetsmoment bedöms och beslutas avsteget av ansvarig chef och/eller BAS-U i samråd med skyddsombud.

Korrekt säkerhetsutrustning yrkesarbetare, Svevia
Korrekt säkerhetsutrustning tjänstemedarbetare, Svevia
 • Olyckor och tillbud ska snarast anmälas till Svevias arbetsledning. Allvarliga olyckor och tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Vid allvarlig olycka använd ”Checklista vid allvarlig arbetsplatsolycka” samt se upprättad ”Nödlägesberedskapsplan” som finns anslagna på arbetsplatsens informationstavla.

 • Samtliga olyckor, tillbud och riskobservationer rapporteras in i Svevias olycksrapporteringssystem BIA via dator eller IA-appen. Entreprenörer ska rapportera de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker på Svevias arbetsplatser i IA-appen. Ladda ner IA-appen (sök på IA) och logga in med följande uppgifter:

  Appkonto division Anläggning:
  Användarnamn: appdivisionanläggning
  Lösenord: Anläggning1

  Appkonto division Industri:
  Användarnamn: appdivisionindustri
  Lösenord: Industri1

  Appkonto division Drift:
  Användarnamn: appdivisiondrift
  Lösenord: Driften1

  Appkonto Arento:
  Användarnamn: appdivisionmaskin
  Lösenord: Arentomaskin1

Vid avvikelser från Svevias ordnings- och skyddsregler kommer konsekvenser att tillämpas. Konsekvenserna gäller alla som vistas på Svevias produktionsarbetsplatser.

Konsekvenser om man inte följer Svevias ordnings- och skyddsregler

 • En första muntlig tillsägelse ges när någon bryter mot Svevias ordnings- och skyddsregler.
  Personen måste också upprepa arbetsplatsintroduktionen.

 • Om någon bryter mot reglerna efter första varningen har Svevia rätt att avvisa personen från arbetsplatsen. För underentreprenörer har Svevia rätt att ta ut ett vite per tillfälle samt kommer att kontakta dennes arbetsgivare.

 • Vid upprepade eller allvarliga förseelser kommer personen att avvisas från arbetsplatsen omedelbart och arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga åtgärder tillämpas.
Konsekvenstrappan, Svevia
Konsekvenstrappan, extern personal, Svevia

En hållbar arbetsplats

Svevias hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för människor, miljö och långsiktig hållbar lönsamhet.

 • Att arbeta med social hållbarhet innebär att vi tar ansvar för människor. Det görs bland annat genom inkluderande arbetsplatser som ska vara säkra, trygga och fria från diskriminering. Svevia har nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier. Det omfattar alla på våra arbetsplatser, även våra leverantörer.
 • Svevia har också nolltolerans mot alla former av korruption. Som medarbetare och leverantör vägleds du av vår uppförandekod.

 • Svevias miljöarbete handlar bland annat om klimatpåverkan, cirkulär produktion och biologisk mångfald. I våra projekt innebär det att vi har en omfattande avfallssortering samt en säker hantering av kemikalier som du behöver sätta dig in i och följa. Vi har även krav på bränslen med lägre klimatpåverkan. Det finns krav på hur vi arbetar med schaktmassor för att förhindra att invasiva arter sprids.

Rapportera överträdelser

Det finns flera alternativ om du vill anmäla ett oacceptabelt beteende. Vänd dig till någon av följande: din chef eller annan överordnad, HR-funktionen, skyddsombud eller annan facklig företrädare, Svevias visselblåsarfunktion, etik@svevia.se.

Inom Svevia är det nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier.

Tillsammans skapar vi arbetsglädje och trygghet

Inom Svevia är det nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling och trakasserier. Det gäller i alla jobbrelationer – i förhållande till kollegor, kunder, leverantörer och allmänheten. Upplever du eller ser någon form av kränkning, trakasserier eller diskriminering vill vi att du agerar. Det går att vara anonym och vi har rutiner för hur ärenen ska hanteras.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare,
leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Hälsa och säkerhet

Svevias systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete är alltid prioriterat på våra arbetsplatser. Genom att arbeta med aktiviteter som stärker vår säkerhetskultur arbetar Svevia ständigt för att identifiera risker, förebygga tillbud och olyckor för att uppnå säkra, trygga och inkluderande arbetsplatser.

Etik och antikorruption

Svevias affär, strategi och hållbara arbetssätt bidrar till långsiktig och hållbar lönsamhet. Svevias kultur präglas av vår uppförandekod och god affärsetik.