Organisation

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.

Svevias kärnverksamhet Foto Patrick Trägårdh

Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation och sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och annan infrastruktur.

Vår kärnverksamhet


Division Anläggning

Utför uppdrag inom väg och anläggning, från ny- och ombyggnad av vägar till grundläggnings- och markarbeten för industrier och bostadsområden. Miljörelaterade uppdrag som marksanering ökar i omfattning.


Division Drift 

Sköter drift, underhåll och service av vägar, gator och broar åt Trafikverket, kommuner, företag, föreningar och privatpersoner. Vi har även skötseluppdrag åt industrier, fastighetsbolag, flygplatser och hamnar.


Division Industri

Erbjuder hela kedjan inom beläggningsområdet, från sten till färdigbelagd och målad väg. Egna täkter, ackrediteradlaboratorieverksamhet och många asfaltprodukter ingår i verksamheten.


Dotterbolag

Arento AB

Hyr ut och underhåller maskiner, fordon och utrustning till Svevia, men också till kunder inom hela entreprenadbranschen.

Bolagsstyrning

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen,
Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy.

Det var en gång

Svevias historia

Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade vi i många år under namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket).

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.