Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning.

Svevias bolagsstyrning. Foto: Torbjörn Bergqvist

Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning.

Så styrs Svevia

Svevia AB (publ) (”Svevia”) är ett av svenska staten helägt aktiebolag

Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning. Svevia har inte av regering eller riksdag givits i uppdrag att tillgodose några särskilda samhällsintressen. Svevia erhåller inte heller något statligt ekonomiskt stöd.

Styrelsens ansvar och arbetsfördelning

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Närmare uppgifter om ledamöterna och suppleanterna hittar du här.

Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men närvarar regelmässigt på styrelsemötena. Även koncernens CFO deltar normalt i styrelsens sammanträden liksom chefsjuristen såsom styrelsens sekreterare. Vid dessa har även arbetstagar- representanternas suppleant rätt att närvara och yttra sig.


Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som omprövas löpande såväl som årligen.
Den anger bland annat huvudsakliga tidpunkter och dagordningar för styrelsemötena. Arbetsordningen anger också struktur, arbetsuppgifter och mandat för de utskott som styrelsen har inrättat – revisionsutskottet, ersättningsutskottet och projektutskottet.

Mandatfördelningen mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör regleras i instruktionen för verkställande direktören. Däri finns även detaljerade instruktioner för den löpande rapportering som verkställande direktören ska lämna till styrelsen.

Vägar och infrastruktur

Plogning av snö. Foto: Patric Trägårdh

Svensk kod för bolagsstyrning

Svevia följer bolagsstyrningskoden med följande undantag:

Beträffande nomineringen och arvoderingen av styrelseledamöter och revisorer utgår koden från förekomsten av en av stämman utsedd valberedning. Valberedningens roll har istället, i enlighet med ägarpolicyn, ersatts av en strukturerad nomineringsprocess koordinerad av enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

Svevia redovisar inte styrelseledamots oberoende i förhållande till staten som större ägare, bolaget eller bolagsledningen. Eftersom det saknas minoritetsägare i Svevia finns det inte skäl att redovisa denna form av oberoende.

Läs Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Svevia. Foto: Hanna Teleman

Svevias bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 25 april 2019.

Sveviaskylt. Foto: Patrick Trägårdh

Svevias högsta beslutande organ som kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Svevia bygger infrastruktur. Foto: Svevia

Statligt ägda företag redovisar ersättningar till ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som noterade företag.