Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy

Svevias bolagsstyrning. Foto: Torbjörn Bergqvist

Svevia bygger och sköter om vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom drift och underhåll av väg och ett av landets största bolag inom anläggning.

Så styrs Svevia

Svevia AB (publ) (”Svevia”) är ett av svenska staten helägt aktiebolag

Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från staten ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning. Svevia har inte av regering eller riksdag givits i uppdrag att tillgodose några särskilda samhällsintressen. Svevia erhåller inte heller något statligt ekonomiskt stöd.

Ägarstyrning

Svevia ägs av den svenska staten. Ett övergripande mål för statens företagande är att de konkurrensutsatta företagen ska skapa värde.

De statligt ägda företagen ska uppnå acceptabel avkastning på statens kapital och – i förekommande fall – infria särskilt uttryckta samhällsintressen.

Viktiga policyfrågor som ska prioriteras är inom områdena:

  • miljö
  • struktur
  • jämställdhet

Statens ägaransvar

Regeringskansliet har i uppdrag att följa och förvalta statens tillgångar så att värdeutvecklingen blir den bästa möjliga och att infria särskilda samhällsintressen.

I statens ägaransvar ingår att uttrycka tydliga krav och förväntningar, tillsätta en styrelse, kontinuerligt följa utvecklingen samt att årligen utvärdera verksamheten och styrelsen.

Rapporteringskraven syftar till att få verksamheten genomlyst. Snabb och analytisk rapportering ska möjliggöra externa analyser och jämförelser med andra företag.


Vägar och infrastruktur

Plogning av snö. Foto: Patric Trägårdh

Svensk kod för bolagsstyrning

Som svenskt och av staten helägt aktiebolag utgår Svevias boagsstyrning från aktiebolagslagen, statens ägarpolicy samt därigenom den svenska koden för bolagsstyrning.

Läs Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Statligt ägande

Regeringen har värdeskapande som övergripande mål för företag med statligt ägande.
 
Målet att skapa värde medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Svevia. Foto: Hanna Teleman

Svevias bolagsordning antogs vid bolagsstämma den 25 april 2014.

Sveviaskylt. Foto: Patrick Trägårdh

Svevias högsta beslutande organ som kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Svevia bygger infrastruktur. Foto: Svevia

Statligt ägda företag redovisar ersättningar till ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som noterade företag.