Artikel bild

Uppföljning av miljödata och resurseffektiva transporter

Nu tar Svevia nästa steg för att effektivisera arbetet med att samla in och bearbeta den data som krävs för att möta ökande krav på miljörapportering och effektiva transporter. Ett exempel på detta är division Anläggning som har börjat arbeta med att automatisera insamlingen av order och miljödata genom digitala följesedlar, specifikt kopplade till leveranser från transportörer av stenmaterial. Arbetssättet gör det också möjligt att samla in bränsledata från maskiner och fordon automatiskt.

Karl Kloste, Svevia. Foto: Privat

Karl Kloste, Svevia. Foto: Privat

Karl Kloste, koncerninköpschef på Svevia ser stora möjligheter med tekniken för mer resurseffektiva transporter och en smidig och tydlig miljörapportering.

Vad är det nya? Hur ska ni följa upp Svevias miljödata från transporter?

– Det som är nytt är att vi slutit avtal med Kubicom som gör att vi kan använda deras plattform för insamling och hantering av order och miljödata, bland annat via olika mobillösningar. Plattformen kommer initialt att användas för digitala följesedlar och uppföljning inom de projekt som drivs inom division Anlägging men kommer även att användas inom division Industri. För vår affär inom vägunderhåll samarbetar division Drift med BM-system för order, uppföljning av transporter och mycket annat inom ramen för just deras erbjudande. Som ett av de ledande infrastrukturbolagen i Sverige följer vi självklart standarderna som tas fram genom BEAst (byggbranschens elektroniska affärsstandard).

Vilka utmaningar finns det med digitala följesedlar?

– Svevias affär spänner över en bredd av erbjudanden. Projekten varierar i storlek, från mark- och anläggningsarbete inför ett stort bostadsområde till betydligt mindre uppdrag som asfaltering av en innergård eller utbyte av en vägtrumma för en enskild vägförening. Utmaningen ligger i att hitta enkla och enhetliga arbetssätt som å ena sidan kan möta de rapporteringskrav som vi har från våra stora kunder, å den andra sidan gör det möjligt för mindre leverantörer, exempelvis inom åkeri- och maskinbranschen att klara av att leva upp till de rapporteringskrav som ställs. Det är inte alla leverantörer som har egna system som vi kan integrera med, men alla har en mobil som kan ta emot och skicka data.

På vilket sätt kommer arbetet att bli mer resurseffektivt?

– Svevia samarbetar med cirka 3 000 leverantörer inom kategorin åkeri och maskintjänster. Utsläppen av CO2 från köpta tjänster inom åkeri- och maskintjänster utgör också i särklass vår största negativa miljöpåverkan. För oss som jobbar med inköp ser vi stora möjligheter till både miljö- och kostnadseffektivisering. Med bättre uppföljning av transporterna kan vi i samarbete med leverantörerna optimera och effektivisera transporterna vilket i sin tur minskar miljöbelastningen och samtidigt hjälper oss att sänka våra kostnader.

Fakta

Det finns flera standarder för utsläppsberäkningar. En av dem är GHG Protocol (Green House Gas Protocols Corporate Standard).

GHG Protocol har en gränsdragning där åtskillnad görs mellan organisationens organisatoriska respektive operativa gränser. Rapporteringen är indelad i tre olika delar:

Scope 1 i GHG Protocol omfattar de utsläpp som sker i den egna verksamheten (direkta) till exempel bränsleförbränning och från fordon organisationen äger eller kontrollerar.

Scope 2 omfattar utsläpp (indirekta) från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla.

Scope 3 rör övriga indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor etc. som organisationen inte äger eller kontrollerar.

En annan standard som är inriktade på utsläppsberäkningar för företag och organisationer är och ISO Standard 14064-1.

Källa: Naturvårdsverket

Text: Annika Enström

Foto: Torbjörn Bergkvist