Artikel bild

Mattias Gretzer har siktet inställt på stora projekt

Han vet precis vad han vill åstadkomma och hur det ska gå till. Sedan årsskiftet är Mattias Gretzer ny divisionschef för Svevias anläggningsverksamhet. Med stort fokus på välbemannade projekt och ett ledarskap som skapar tillit och ökad säkerhet, är planen att Svevia ska bygga större och mer komplicerade anläggningsprojekt.

Mattias Gretzer är ny divisionschef för Svevias anläggnings- verksamhet. Foto: Rickard Kilström

Mattias Gretzer är ny divisionschef för Svevias anläggningsverksamhet.
Foto: Rickard Kilström

Han började sitt nya arbete vid årsskiftet efter att under de senaste fyra åren ha varit framgångångrik chef för Svevias anläggningsverksamhet i Stockholmsregionen.

Anläggningsmarknaden växer i Sverige och beräknas göra så under många år framöver.

– Från Svevias sida räknar vi framför allt med att växa i Stockholm, Göteborg, Skåne och längs med Norrlandskusten. Det sistnämnda mycket tack vare den gröna industriomställningen, berättar Mattias Gretzer.

Även Sveriges medlemskap i Nato väntas öka behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige.

– Lägg därtill den ökande underhållsskulden. Inte minst när det gäller vägnätet och broar är det stort underhållsbehov.

– En annan stor samhällsutmaning är VA-nätet som det behöver investeras stora summor i.

Mattias Gretzer berättar att Svevia precis har avslutat ett arbete med att förbättra VA-nätet i Härryda kommun utanför Göteborg och nyligen har börjat bygga ett nytt så kallat långsamfilter för Stockholm Vatten och Avfalls vattenverk i Norsborg söder om Stockholm. Båda projekten genomförs i form av samverkansentreprenader. Ett annat stort projekt som sker i nära samarbete med kunden är det nyligen omstartade projektet vid Årstafältet.

Mattias Gretzer som passerar stora betongkonstruktioner. Foto: Rickard Kilström

– Ett av våra fokusområden är projekt i intervallet 300 miljoner upp till en miljard kronor, berättar Mattias Gretzer.

Erfarenhet och projektstyrning är avgörande

– I Svevia är vi vana vid att arbeta i tätt samarbete med våra kunder oavsett entreprenadform. Vi gillar samverkan och arbetsformer där vi arbetar nära och tillsammans med kunderna i en öppen och ömsesidig dialog. Det passar oss och vårt sätt att arbeta mycket bra.

– Ett av våra fokusområden är projekt i intervallet 300 miljoner upp till en miljard kronor.

Större projekt innebär ökade risker som behöver hanteras.

– Vi håller på att bygga upp en speciell enhet med erfarna medarbetare som är vana vid att driva stora anläggningsprojekt. Redan från start ska vi vara välbemannad. Det är en speciell kompetens att driva och genomföra stora anläggningsprojekt. Projektstyrningen blir extra viktig.

Mattias håller med om att det för företag som vill vara i framkant även finns en risk att lockas, kanske till och med förföras, av stora projekt.

– Det gäller att läsa på ordentligt, ställa en mängd frågor till beställaren och göra mycket noggranna analyser innan man lämnar ett anbud. Några av frågeställningarna bör vara: Passar projektet vår verksamhet, hur ser riskprofilen ut, i vilka delar är vi konkurrenskraftiga och i vilka är vi inte det? Samtidigt kostar det mycket pengar att räkna på stora jobb. Det gäller därför att vara selektiv.

Två uppvända handflator fyllda med stenmaterial. Foto: Rickard Kilström

Svevias anläggningsverksamhet fungerar på många sätt som ett draglok för bolagets övriga verksamheter, som tillexempel produktion och försäljning av ballastmaterial.

Ledarskap som skapar tillit ger hög säkerhet och framgångsrika projekt

Svevias anläggningsverksamheten fungerar på många sätt som ett draglok för bolagets övriga verksamheter, inte minst för industridelen, det vill säga allt från bergtäkt och stenmaterial till asfalttillverkning, utläggning och linjemålning.

– Det är en orsak till att vi vill ha stora anläggningsprojekt. En annan är att de ökar vår attraktivitet som arbetsgivare och underlättar interna karriärvägar.

Årligen inträffar det en mängd olyckor i bygg- och anläggningsbranschen.

– Även vi behöver förbättra oss, något vi arbetar hårt med. En viktig del är att skapa en kultur som gör att alla verkligen vågar säga ifrån om något känns fel, att det är tydligt att säkerheten alltid går före ekonomin.

– Som chefer måste vi i handling, och varje dag, visa att det verkligen också är så och inte något som vi bara säger. Jag vill att vi skall skapa en kultur där vi berömmer och uppmuntrar bra och säkra beteenden.

Svevia var det första byggföretaget som började mäta machoindex på sina olika arbetsplatser.

– Mätningen är en sak och viktig. Den bryts ned på projekt- och gruppnivå vilket gör att alla kan arbeta med sina resultat. Men det allra viktigaste är samtalet om hur vi behandlar varandra och hur vi ser till att alla trivs och vågar framföra sina åsikter. Ledarskapet och medarbetarna är det absolut viktigaste som vi har.

– En bra kultur och tillit till varandra leder till både ökad säkerhet och höjd trivsel på arbetsplatsen som i sin tur leder till framgångsrika projekt.

Fakta Svevia division Anläggning

  • Entreprenadtjänster inom väg, grundläggning, mark och betongarbeten.
  • Ny- och ombyggnationer av infrastrukturprojekt, allt från vägar, broar, energiparker till grundläggning och marksanering.

Fakta Mattias Gretzer

  • Ålder: 53 år
  • Utbildning: Civilingenjör (väg- och vatten) KTH.
  • Uppdrag: Bland annat styrelseledamot i organisationen Samhällsbyggarna.
  • Aktuell: Sedan 1 januari divisionschef Svevia.
  • Bakgrund: Bland annat regionchef Svevia och distriktschef Skanska.

Text: Mikael Bergling

Foto: Rickard Kilström