Lägger grunden för det nya bostadsområdet Packrummet

Lägger grunden för det nya bostadsområdet Packrummet

Alldeles intill en pendeltågsstation i södra Stockholm anlägger Svevia gång- och cykelvägar, en bro, ett torg och en park - delar som knyter ihop och ramar in, när ett nytt bostadsområde växer fram.

– Det är ett spännande projekt med extra fokus på detaljer och utseende, säger platschef Martin Sundelin.

Där det tidigare fanns ett mindre industriområde invid Årstabergs station växer det sedan några år tillbaka fram ett nytt bostadsområde. Bostadshusen – på mellan sju och 24 våningar – byggs etappvis. Några är redan klara, andra är under byggnation. Ett par projekt har senarelagts.

– Vi började i höstas med jordsanering och att köra bort förorenade massor till deponi, berättar Svevias platschef Martin Sundelin.

För att komma till rätta med områdets ursprungliga nivåskillnader har en slänt alldeles i närheten av stationen grävts ur. Cirka 8 000 kubikmeter jordmassor har schaktats ur och fraktas bort.

– Områdets nedre del kommer att ligga på samma plan som stationens entréplan och den övre på samma plan som gatan in till bostadsområdet. Resenärerna ska kunna gå rakt ut från tågstationen, tidigare var de tvugna att gå upp för trappor.

"Att vi enbart använder bergspräckning gör det här projektet lite ovanligt"

Under vintern har Svevia byggt en lång stödmur i betong upp mot spårområdet. Ovanpå den ska det byggas ett bullerplank som kläs med en träspaljé.

– Stödmuren behövs på grund av nivåskillnaderna och som förankring till det bullerplank av trä som skiljer spårområdet från torgytan.

I sista delen ner mot stationen har vi med hjälp av kollegorna på Grundläggning stabiliserat med en borrad spont. Även den ska beklädas med träspaljé.

På vardagar har Årstaberg pendeltågstation drygt 500 avgångar per dag. Antalet på- och avstigande beräknas till i genomsnitt nästan 20 000 per dag.

– Vi har spår på båda sidorna om arbetsplatsen, Tvärbanan ligger söder om oss och Trafikverkets spår på östra sidan. För att kunna spränga här hade vi inför varje tillfälle – av säkerhetsskäl – behövt tömma pendeltågsstationen på människor. Om det dessutom skulle uppstå något problem inför en sprängning hade vi kanske tvingats vänta tills nästa dag eller mer innan nästa möjlighet till sprängning uppstod.

Så i stället har Martin och hans kollegor kommit överens med kunden, Stockholms stad, om att det är en bättre lösning att spräcka berget. Två maskiner är i full gång med att borra i berget. Ovanpå tidigare borrade hål sitter det röda trattar, som på avstånd nästan ser ut som en plantering.

– Att vi enbart använder bergspräckning gör det här projektet lite ovanligt, säger Martin Sundelin och fortsätter sedan förklara hur det går till:

– Fem meter djupa hål borras med cirka 30 centimeters mellanrum. Därefter tvingar vi ner ett långt delat spett i hålen. Med hjälp av hydraulik skjuts det ner en kil i spettet med resultatet att berget spräcks med ungefär en halv kubik i taget. En enda maskin klarar att spräcka loss mellan 15 och 20 kubikmeter berg per dag.

Svevia ska ta bort ungefär 2 000 kubikmeter, vilket totalt innebär några månaders arbete. Samtidigt som det arbetas med att spräcka och forsla bort berg i områdets mitt, byggs det en bit bort ytterligare en stödmur ut mot en trafikerad gata. Stödmuren ska bli cirka 60 meter lång och ta hand om nivåskillnaden mot gatan. Ovanpå stödmuren ska det sättas staket och den angränsande cykelbanan ska breddas.

– När vi grävde i marken stötte vi oväntat på ledningar som kommer i konflikt med vår planerade stödmur, berättar Martin Sundelin och pekar på en spillvattenledning.

Strax intill arbetar Patric Nyberg med att, tillsammans med sin son och kollega Joakim Nyberg, förbereda gjutningen av en del av stödmuren.

– Jag tycker inte att det är några problem att arbeta här även om det rör sig folk alldeles i närheten. Det gäller bara att vara försiktig så att vi inte utsätter tredje man för några risker, säger Patric Nyberg.

Både han och sonen bor i Enköping, cirka åtta mil från Stockholm. – Det går lätt och snabbt att köra hit, framför allt på morgonen. När vi åker hemifrån vid femtiden brukar det inte vara speciellt mycket trafik. Det är betydligt mer när vi ska hem påeftermiddagen, berättar Joakim Nyberg som tillsammans med Patric Nyberg är två av fyra Sveviaanställda yrkesarbetare i projektet.

– Vi gör alla betongarbeten själva, vilket känns kul. För en del andra arbeten tar vi hjälp av underentreprenörer, säger Martin Sundelin.

Han berättar att det är hård konkurrens i anläggningsbranschen om medarbetare med kompetens och erfarenhet, men att de i det här projektet lyckats få en bra bemanning av yrkesmedarbetare men också av tjänstemedarbetare.

En av dem är projektingenjör Carlos Lainez med en civilingenjörsbakgrund från Nicaragua.

– Detta är mitt första ingenjörsarbete i Sverige. Jag arbetar bland annat med projektets administration och trivs mycket bra, säger Carlos Lainez.

Närbild på hur en hand arbetar med armeringsarbete.

Bit för bit byggs en ny gjutform som lägger grunden för det nya området.

Stort projekt på liten yta

Platschef Martin Sundelin berättar att nästa del i projektet är att bygga en cirka tio meter bred och 30 meter lång gång- och cykelbro som ska vila på tio pelare.

– Utöver anslutande gång- och cykelväg kommer vi även att bygga en trappa upp till bron. Svevias uppdrag ska vara klart under hösten 2024.

– Vi har för en gångs skull ganska gott om tid. Det beror på att planeringen från början utgick ifrån att det skulle byggas bostäder samtidigt som vi arbetar här. Nu är just de husbyggena senarelagda, vilket gör det lite enklare ochmer tidseffektivt för oss.

I nära anslutning till Svevias arbetsområde håller Ikano Bostad på att uppföra bostadshus.

– Men det påverkar inte oss speciellt mycket. Vi kör in och ut på samma ställe, hjälps åt och har bra dialog med återkommande samordningsmöten. Det fungerar mycket bra.

Även om arbetsområdet är inhägnat är det många människor som rör sig i närheten, inte minst till och från pendeltåg och tvärbana. En kort bit därifrån ligger en stor F–9-skola, vilket ställer extra stora krav på säkerheten.

– Hittills har allt gått bra och det har inte uppstått några problem. Vi har heller inte fått några klagomål från beställaren och har möten med byggherrar och boende.

Jämfört med ett mer klassiskt väg- eller broanläggningsuppdrag är skillnaden enligt Martin att det är ett lika stort projekt som ska utföras men på en betydligt mindre yta och som dessutom innehåller fler olika delar med stor variation på typen av jobb.

När de blivit klara med de grövre delarna av uppdraget som schaktning, bygge av stödmurar, spontning, brobygge och en del VA-arbeten tar en helt annan typ av jobb vid.

– I ett sådant här uppdrag är det mer finlir och fokus på utseende och detaljer, som stora ytor med sten- och plattläggningar, granitmurar, plantering av träd och buskar samt parkutrustningar.

Vi ska även bygga en lekpark med bland annat en stor lastbil i trä som barnen kan leka och klättra i, vilket jag tycker är extra roligt. Det är sällan vi gör något liknande. Det känns att man från beställarens sida vill att det ska bli fint och verkligen har tänkt på finishen, avslutar Martin.

Fakta

  • Projekt: Ett tidigare industriområde byggs om till ett bostadsområde.
  • Uppdrag: Mark och anläggningsarbete av de delar som ramar in ett bostadsområde och får det att fungera för lokaltrafik och boende.
  • Beskrivning: Anlägging av vägar, gångvägar, cykelvägar, cykelbro, cykelparkering samt ett torg och en park.
  • Kund: Stockholms stad.

Text: Marie Karlsson