Artikel bild

Flyttad årsstämma i Svevia AB (publ)

Svevia AB (publ), 556768–9848, informerar härmed att styrelsen har beslutat att flytta årsstämman som ursprungligen skulle ha hållits den 23 april 2024. Information om nytt datum kommer att meddelas senast den 23 maj i samband med att kallelsen till stämman skickas ut.

Skälet till att årsstämman flyttas är att styrelsen identifierat ett behov av att justera bolagets bokslut och års- och hållbarhetsredovisning, som behöver vara fastställda i god tid före stämman.

Med anledning av ändrat datum för stämman kommer den tidigare angivna publiceringen av delårsrapporten för kvartal 1, 2024, att senareläggas. Datum för publicering kommer att gå ut den senast den 23 maj.

Anmälan
Rätt att delta i stämman har den som på dagen för stämman är införd som aktieägare i aktieboken. Riksdagsledamot har rätt att närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Stämman är öppen för allmänheten genom digital uppkoppling.

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet sker per post till Svevia AB (publ), att. Sofia Eriksson, Box 12188, 102 25 Stockholm, telefon 08 - 764 23 79 eller via e-post: sofia.eriksson@svevia.se.

Uppdaterat innehåll publicerat 2024-05-08

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se