Artikel bild

Svevia förbättrar väg 620 mellan Vindeln och Buberget

Från och med juni kommer Svevia att utföra förstärkningsåtgärder för att öka bärigheten och förbättra trafiksäkerheten på sträckan mellan Vindeln och Buberget i Västerbotten. I uppdraget ingår även att säkerställa så vattenlevande organismer kan passera genom vägen samt att anlägga en vattenansamling för åkergrodan.

Uppdraget innehåller omfattande schaktarbeten för att återställa en stabil vägkonstruktion. Hela sträckan får ny överbyggnad, nytt bärlager samt ny beläggning. För att minimera risken för tjälskador förstärks överbyggnaden på vissa sträckor med armering. I projektet ingår även diknings- och avvattningsåtgärder. Totalt ska 14 vägtrummor ersättas, en ska förlängas och en ska relinas, vilket betyder att trummans insida förstärks med en infodring.

– Under de senast åren har det blivit vanligare med höga vattenflöden – då är välfungerande vägtrummor helt avgörande för vägkonstruktionens stabilitet. Trafikverkets löpande översyn av vägtrummor och att byta ut till större dimensioner i samband med den här typen av vägarbeten är ett klokt och framsynt förhållningssätt för att bibehålla en hållbar och robust väginfrastruktur, säger Daniel Lambertsson, Svevia.

Av de vägtrummor som omfattas så är nio av dem så kallade miljötrummor som bidrar till att fiskar och vattenlevande organismer fritt kan passera genom vägen.

– På botten av trumman lägger vi material för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. Vattendragen Bubergsbäcken och Krycklan ingår i Vindelälvens Natura 2000-område och i anslutning till en av miljötrummorna ska vi också anlägga en vattenansamling för åkergrodan som leker i området, säger Daniel Lambertsson.

Väg 620 sträcker sig mellan Botsmark och Vindeln i Västerbotten och är ett viktigt stråk för näringslivet och pendlingstrafik. Sedan några år tillbaka är sträckan uppklassad från BK1 till BK4. Förkortningen BK står för bärighetsklass och anger vilka fordonsvikter som är tillåtna på en väg eller en bro. Kombinationen av en i grunden dålig bärighet och uppklassningen till BK4 gör att vägen behöver förstärkas.

– För några år sedan hade vi uppdraget att åtgärda sträckan mellan Botsmark-Buberget. Med det här projektet får hela sträckan ökad bärighet vilket är en välkommen standardhöjning.

Vägens framkomlighet påverkas under arbetets gång och tidvis behöver vägen stängas av helt. Trafiken kommer då att ledas om till väg 684.

– Som vanligt vill vi vädja till alla passerande trafikanter att följa våra hastighetsanpassningar och visa hänsyn mot våra medarbetare och leverantörer som arbetar på och vid vägen, avslutar Daniel Lambertsson.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, är värt cirka 52 miljoner kronor och planeras vara klart i oktober 2024.

Presskontakt