Artikel bild

Tydligt ledarskap motverkar machoattityder

Väg- och anläggningsföretaget Svevias årliga kartläggning av Machoindex visar att machoattityder förekommer mer sällan på företaget jämfört med branschen som helhet. Mätningarna visar även att ett tydligt och bra ledarskap minskar dåliga attityder och ökar säkerheten. Kartläggningen görs bland Svevias 2 000 anställda.

– Gamla machoattityder inom bygg och anläggning äventyrar säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. Vi vill driva på en förändring av branschen så att fler känner sig välkomna och att alla har en säker arbetsvardag, säger Svevias vd och koncernchef Anders Gustafsson.


Första mätningen gjordes år 2021 och Svevia var först i branschen med att använda det forskningsbaserade verktyget Machoindex för att kartlägga skadliga attityder i bolaget. Årets kartläggning visar att 26 procent inom Svevia upplever machoattityder på jobbet vilket kan jämföras med varannan för branschen som helhet. Det är samma resultat som för 2021.

– Att indexet har samma värde som förra året är positivt. När de här frågorna lyfts skapas än mer medvetenhet, vilket skulle kunna ökat upplevelsen av machokultur. Vi ser också samband där våra arbetsplatser med högt ledarskapsindex har ett lägre Machoindex, alltså att medarbetare upplever mindre machokultur på arbetsplatser där ledarskapet upplevs som engagerat och tydligare, säger Anders Gustafsson, vd på Svevia.

Exempel på machoattityder kan vara en ovilja att visa sig svag inför sina kollegor, att inte be om hjälp, att jobbet alltid måste gå först eller diskriminerande och förminskande kommentarer. Området diskriminerande skämt har genomgående lägst resultat i kartläggningen. Skämt om etnicitet och ”skämt om hur kvinnor är” är vanligast.

– Det kan vara svårt för enskilda medarbetare att ifrågasätta attityder som har funnits under lång tid. Genom att genomföra machoindexmätningen visar vi att Svevia som arbetsgivare på allvar tar oss an utmaningen med machokultur. Sedan första mätningen har vi märkt att de som söker jobb hos oss påtalar mätningarna av Machoindex som något väldigt positivt, vilket är glädjande, säger Anders Gustafsson.

Forskning visar att risken för olyckor ökar när attityder kring säkerhet och skyddsutrustning präglas av skadliga machonormer. Svevia har valt att låta machoindex ingå som ett nyckeltal i sin nya strategi, och målet för strategiperioden fram till 2028 är ett machoindex på lägre än 15 procent.

För mer information, kontakta:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef Svevia, tfn: 08-404 10 00
Emma Wistrand, varumärkeschef Svevia, tfn: 070-216 24 73

Presskontakt